Νόμος 3585/07 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Αγροφυλακή είναι αρμόδια για:

 

α. την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον, στα αγροτικά κτήματα, στα αρδευτικά ύδατα και στην περιουσία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον

 

β. την εκτίμηση αγροζημιών και την υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα

 

γ. την έκδοση αγρονομικών διατάξεων και τη δίωξη των παραβατών αυτών.

 

2. Η Ελληνική Αγροφυλακή ασκεί στις αγροτικές εκτάσεις και αρμοδιότητες αστυνόμευσης, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:

 

α. στην πρόληψη των πυρκαγιών και στη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή τους

 

β. στην προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στη διάθεση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων

 

γ. στην υλοτόμηση, στην εκχέρσωση και στην κατάτμηση των αγροτικών εκτάσεων, στη βόσκηση, στις περιφράξεις και την αυθαίρετη δόμηση στα αγροτικά κτήματα και στην άσκηση δραστηριοτήτων εντός αγροτικών εκτάσεων

 

δ. στην προστασία των φυσικών αγωγών υδάτων από καταλήψεις, επικαλύψεις και εναποθέσεις απορριμμάτων, και του εδάφους από παράνομη αμμοληψία, διάβρωση, πλημμύρες και κατολισθήσεις, στην πρόληψη και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις πλημμύρας ή ξηρασίας και στα μέτρα βελτίωσης των υδάτινων οικοσυστημάτων

 

ε. στη διατήρηση των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, στη λαθροθηρία και την παράνομη αλιεία σε ποτάμια και λίμνες

 

στ. στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την αναβάθμιση της δενδρώδους καλλιέργειας

 

ζ. στην πρόληψη των φυτικών ή ζωικών ασθενειών, τη σφαγή ζώων εντός των καθορισμένων χώρων, τη σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και την προστασία των ζώων η. στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 πλην της περίπτωσης γ καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

3. Η Ελληνική Αγροφυλακή παρέχει συνδρομή στις αστυνομικές και άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους για θέματα που αφορούν ιδίως:

 

α. στην προστασία των αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών και μοναστηριακών θησαυρών

 

β. στη δίωξη της καλλιέργειας και συγκομιδής φυτών από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες και γενικά στη δίωξη της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών

 

γ. στη δίωξη της λαθρομετανάστευσης·

 

δ. στην τήρηση των διατάξεων σχετικά με το κτηματολόγιο, το ελαιουργικό, αμπελουργικό και κτηνοτροφικό μητρώο

 

ε. στην τήρηση των κανονισμών των ζωνών και των σχεδίων διαχείρισης των προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές

 

στ. στην αποτροπή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας

 

ζ. στην τήρηση των κωδίκων των ορθών γεωργικών πρακτικών, στην ενημέρωση των αγροτών και στην ενθάρρυνσή τους στην υιοθέτηση ορθότερων πρακτικών

 

η. στην έκδοση βεβαιώσεων ποσοτικών στοιχείων και χαρακτηριστικών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου

 

θ. στον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από το νόμο όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του νέου αγρότη

 

ι. στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και γενικότερα της υπαίθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

4. Επιπλέον, η Ελληνική Αγροφυλακή παρέχει συνδρομή σε άλλες αρχές και υπηρεσίες και εκτός αγροτικών εκτάσεων για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 όταν προσκαλείται προς τούτο από αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της παρεχόμενης κατά την προηγούμενη παράγραφο συνδρομής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

6. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν θίγονται συναφείς αρμοδιότητες άλλων αρχών, υπηρεσιών ή φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.