Νόμος 3592/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές αρχές - Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

 

2. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζονται:

 

α) η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης μέσω αναλογικής εκπομπής (ευρυεκπομπή),

 

β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος.

 

γ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ζ του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

3. α) Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με

 

τις διατάξεις του νόμου αυτού, στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτόν διαύλους συχνοτήτων ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες.

 

β) Ειδικότερα, η άδεια χορηγείται για τη μετάδοση σήματος:

 

i) με ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, ή και

 

ii) μέσω δορυφόρων με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία, εφόσον στην περίπτωση αυτή η μετάδοση του σήματος γίνεται με ανοδική δέσμη από την Ελλάδα, είτε απευθείας προς το δορυφόρο είτε με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος προς το δορυφόρο με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και εφόσον για τη μετάδοση του σήματος χρησιμοποιείται δορυφόρος, κατόπιν αδείας της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα,

 

γ) Άδεια απαιτείται, επίσης, όταν εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται με σήμα ελεύθερης λήψης, είτε με χρήση επίγειων πομπών είτε μέσω δορυφόρου, τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης) από άλλο κράτος και εφόσον υφίσταται το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Δεν απαιτείται αδειοδότηση για τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται στην Ελλάδα από παρόχους που υπόκεινται στη δικαιοδοσία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

δ) Η άδεια περιλαμβάνει την αποκλειστική εκμετάλλευση συχνοτήτων, το περιεχόμενο του προγράμματος και την εκπομπή του μέσω δικτύου.

 

ε) Η εκπομπή πραγματοποιείται από ορισμένο ή ορισμένα κέντρα εκπομπής για ολόκληρο ή τμήμα του εικοσιτετραώρου υπό τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπονται από την κείμενη ημεδαπή ή αλλοδαπή νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), όπως ισχύει, για τη μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

 

4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)η του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 επιτρέπεται, μετά από έγκριση περιεχομένου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εφόσον ο πάροχος δικτύου έχει υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 

6. α) Για τη μετάδοση επίγειας αναλογικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου απαιτείται η χρήση διαύλου συχνοτήτων και συχνότητας, αντίστοιχα, είτε των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5 είτε των αδειοδοτηθέντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία προκηρύσσεται, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

β) Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15.

 

γ) Ειδικότερα, η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών διενεργείται, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου, υπό καθεστώς γενικής άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 

δ) Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

7. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ελέγχονται κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

8. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Συντάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.