Νόμος 3592/07 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ευρυζωνικά δίκτυα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε χωρίς συχνότητα είτε με συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου.

 

3. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω των ανωτέρω δικτύων, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 

4. Η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρόγραμμα.

 

6. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρόγραμμα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 

7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου.

 

8. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφαση του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχει αδειοδοτηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

10. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα μη εγκεκριμένου ή και μη αδειοδοτημένου περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον πάροχο του δικτύου που μεταδίδει το εν λόγω πρόγραμμα, κατά τις κείμενες διατάξεις περί Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο ή αδειοδοτημένο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, που δεν πληροί κατά τα λοιπά τις προϋποθέσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον πάροχο περιεχομένου. Για την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην παροχή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω των ανωτέρω δικτύων εφαρμόζεται η κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περί αναλογικής εκπομπής, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

 

11. Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή / και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

12. Για τη μετάδοση από τους παρόχους δικτύων ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη υποβολή στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αντιγράφου της σύμβασης που έχουν συνάψει με επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος.

 

13. Με κανονισμό που εκδίδει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παροχών δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος επισύρει σε βάρος του παρόχου δικτύου τις κυρώσεις των άρθρων 62 και 63 του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.