Νόμος 3592/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

 

2. Η απόφαση της προκήρυξης καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από τη δημοσίευση της Προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

 

3. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας.

 

Ειδικότερα, με την προκήρυξη καθορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Η εμβέλεια της άδειας (εθνική ή περιφερειακή για την τηλεόραση και τοπική για τα ραδιόφωνα), το είδος του προγράμματος σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του θεματικού ενημερωτικού ή του μη ενημερωτικού, αναλόγως της κατηγοριοποίησης του.

 

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας, η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη για τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

γ) Τα πρότυπα μεταφοράς του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος σύμφωνα με το νόμο.

 

δ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξης τους.

 

ε) Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξης τους.

 

στ) Οι υποχρεώσεις των αδειούχων.

 

ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

4. α) Για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να προκηρύσσονται ταυτοχρόνως, με την ίδια Προκήρυξη, άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας για όσους διαύλους συχνοτήτων καθορίζονται με την προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο.

 

β) Για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών προκηρύσσονται άδειες για όσες συχνότητες καθορίζονται με την προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών ραδιοφωνικών σταθμών για κάθε νομό/γεωγραφική περιοχή είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

5. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς:

 

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας,

 

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού / γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας,

 

γ) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του νομού / γεωγραφικής περιοχής, για τον οποίο προκηρύσσονται οι άδειες, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών.

 

6. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής Προκήρυξης. Συμμετοχή με επιφύλαξη ή αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

7. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.

 

8. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή / και να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητας τους ή να ζητήσει κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

9. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει τους φακέλους δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Εν συνεχεία, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αξιολογεί και βαθμολογεί τις υποψηφιότητες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθώς και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους.

 

10. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενημερώνει εγγράφως τον κάθε υποψήφιο σχετικά με τον έλεγχο και το αποτέλεσμα της εξέτασης και της αξιολόγησης της υποψηφιότητας του, με νόμιμη επίδοση του σχετικού εγγράφου.

 

11. Αδειούχοι ανακηρύσσονται οι πρώτοι, κατά σειρά κατάταξης, υποψήφιοι, αντίστοιχου αριθμού με τις προκηρυχθείσες άδειες. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μαζί με την άδεια καθορίζει τη συχνότητα ή το δίαυλο συχνοτήτων, που θα εκπέμψουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση προτίμησης τους.

 

12. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός της γεωγραφικής περιοχής ή του νομού των αντίστοιχων προκηρυσσόμενων αδειών και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007.

 

13. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή δημοσιεύθηκε ο πίνακας κατάταξης. Με την ένσταση αυτή οι υποψήφιοι δικαιούνται να αμφισβητήσουν μόνο τη νομιμότητα της κρίσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η οποία αποφαίνεται σχετικώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως.

 

14. Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή η μη υποβολή καμίας κατάλληλης υποψηφιότητας ή η υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τις συγκεκριμένες άδειες και την επαναπροκήρυξη τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή άλλο θεματικό περιεχόμενο, κατόπιν εκδόσεως των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 και την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων.

 

15. Σε κάθε περίπτωση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δύναται να ματαιώσει, αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, εν όλω ή εν μέρει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ουδεμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφονται στους υποψηφίους οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές στις διατάξεις των παραγράφων 9 περίπτωση γ' και 15 του άρθρου 6 και στις παραγράφους 10 περίπτωση γ' και 15 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

 

16. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.