Νόμος 3592/07 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Έκδοση αδειών - Όροι και περιεχόμενο άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά έκδοσης, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο και τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη των αδειών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.

 

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

 

ο φορέας της άδειας,
ο καθορισμός της υπηρεσίας,
ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπο του,
η μέθοδος της μετάδοσης,
οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που καθορίζονται στον αντίστοιχο χάρτη συχνοτήτων,
η διάρκεια της άδειας,
οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη χρήση των συχνοτήτων,
η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει,
η συχνότητα ή οι περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού.

 

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, καθώς και η μεταβίβαση ή εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της συχνότητας ή των συνδυασμένων συχνοτήτων που αναφέρονται στην άδεια.

 

β) Ο σταθμός υποχρεούται να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχει λάβει άδεια. Η υποχρέωση αυτή για τους τηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να έχει εκπληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

 

Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, των οποίων η έναρξη λειτουργίας για συγκεκριμένη εμβέλεια ταυτίζεται με την ως άνω έκδοση άδειας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σταθμού, μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη απόφαση του, την παραπάνω προθεσμία μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

 

γ) Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη Συχνοτήτων.

 

Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει.

 

4. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

 

5. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματος τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

 

6. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 3 και 8 αντίστοιχα του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2000, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

 

7. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα.

 

8. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων, που τηρείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής άδειας, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό.

 

9. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής περιόδου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περίληψη των κατηγοριών του προγράμματος που θα μεταδίδει ο σταθμός τους την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

 

10. Για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα σήματος, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις.

 

11. α) Επιτρέπεται η δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.

 

Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ' ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των σταθμών, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

 

β) Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

 

12. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια της άδειας να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2000. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν Έλληνα πολίτη ως αντίκλητο για την εκπροσώπηση του σταθμού ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

 

13. α) Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, κατά τα ως άνω, ιδίων κεφαλαίων τους. Τυχόν συμμετοχή του φορέα της άδειας σε άλλες επιχειρήσεις (θυγατρικές ή μη) αφαιρείται κατά το ύψος της αξίας αυτής από τα ίδια κεφάλαια του φορέα για τον ανωτέρω έλεγχο.

 

β) Οι αδειούχοι συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόσβεσης των νέων άυλων παγίων στοιχείων του φορέα της άδειας για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, καθώς και η μεταβατική περίοδος για τον τρόπο και τη διαδικασία απόσβεσης των υφιστάμενων άυλων παγίων στοιχείων.

 

14. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της υποψηφιότητας αποτελούν όρους της άδειας και ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου διαπιστώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της άδειας και ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της.

 

15. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται, εφόσον είναι ουσιώδης. Με ειδικώς αιτιολογημένη άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να λάβει χώρα επί μέρους τροποποίηση των όρων της άδειας, εφόσον δεν είναι ουσιώδης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο του προγράμματος.

 

16. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

17. Οι αδειούχοι, στο σύνολο τους ή μέρος αυτών, υποχρεούνται να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί κάθε είδους ανακοινώσεις και μηνύματα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σχετικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)ι)β του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

19. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 10 δεν ισχύουν για τους ήδη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συνεχίζουν να εκπέμπουν κατά τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.