Νόμος 3592/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3431/2006 καταργούνται.

 

2. Μετά το εδάφιο μ)θ' του άρθρου 2 του νόμου 3431/2006 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{v) Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (API): η διασύνδεση λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

 

ν)α) Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός: οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.

 

ν)β) Σύστημα υπό όρους πρόσβασης: κάθε τεχνικό μέτρο ή / και ρύθμιση, στο οποίο η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδρομητικής σχέσης ή άλλης μορφής προγενέστερης άδειας, που χορηγείται σε ατομική βάση.}

 

3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του νόμου 3431/2006 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως ακολούθως:

 

{6. Για την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται το Παράρτημα Χ του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.

 

7. Για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, εφαρμόζεται το Παράρτημα XI του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3431/2006 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους.}

 

5. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του νόμου 3431/2006 προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως:

 

{10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος XII.}

 

6. Στο άρθρο 72, μετά το Παράρτημα IX, προστίθενται παραρτήματα Χ, XI και XII ως ακολούθως:

 

{Παράρτημα X: Συστήματα πρόσβασης υπό όρους σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου

 

1. Τα συστήματα πρόσβασης υπό όρους πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για μη δαπανηρό διέλεγχο, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα πρόσβασης υπό όρους.

 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και από τις υπηρεσίες πρόσβασης των οποίων εξαρτώνται οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μετάδοσης, προκειμένου να είναι προσιτοί σε οποιαδήποτε ομάδα δυνητικών θεατών ή ακροατών, προσφέρουν σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, σε δίκαιη, εύλογη και αμερόληπτη βάση, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, τεχνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από θεατές ή ακροατές, μέσω αποκωδικοποιητών, τους οποίους διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου υποχρεούνται να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητες τους ως φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους.

 

4. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης, όσον αφορά στη χορήγηση σχετικών αδειών σε κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, υποχρεούνται να τηρούν δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού.

 

5. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης υποχρεούνται να μην εξαρτούν τη χορήγηση αδειών στους κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης από όρους που αποθαρρύνουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν κοινής διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορα άλλα συστήματα πρόσβασης ή τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν συγκεκριμένων μέσων άλλων συστημάτων πρόσβασης, εφόσον ο αποδέκτης της άδειας πληροί τις σχετικές εύλογες προϋποθέσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των συναλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων πρόσβασης υπό όρους.

 

Παράρτημα XI: Διαλειτουργικότητα αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης

 

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης και διανέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος.

 

2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού, που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος.

 

3. Με την επιφύλαξη του εδαφίου που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωμάτων Διασύνδεσης Προγράμματος Εκπομπής (API) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.

 

Παράρτημα XII: Διαλειτουργικότητα ψηφιακού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης

 

1. Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει:

 

α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης,

 

β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης

 

2. Οι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερη των 42 cm, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, σύμφωνα με πρότυπο που καθορίζεται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.

 

3. Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 cm, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές στον τομέα), η οποία να επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και να μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν στις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.}

 

7. α) Κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης λ)η' του άρθρου 12 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), όπως ισχύει, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην αρμοδιότητα της υπάγεται και η ανάθεση κατά τις κείμενες διατάξεις της υπηρεσίας / μελέτης για την έρευνα των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες.

 

β) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 16 και 17 του νόμου 3431/2006, όπως ισχύει, καθώς και εκείνες των άρθρων του ίδιου νόμου που αφορούν στον καθορισμό και ανάλυση της αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες και στην τυχόν επιβολή υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά. Στο έργο της αυτό η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.