Νόμος 3431/06 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002):

 

1. Εάν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 5 εδάφιο β', 13, 14, στο άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παράγραφος 1, των υποχρεώσεών της ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός:

 

ενός μηνός από την κοινοποίηση, ή
συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων ή
μεγαλύτερης προθεσμίας, που αποφασίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

2. Αν ο υπόχρεος πάροχος δεν συμμορφωθεί εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) σύσταση,

 

β) πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),

 

γ) αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 

3. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της και τάσσει εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς το μέτρο που επιβλήθηκε. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αποδείξεις, ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, της δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί των προσωρινών μέτρων εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εγγράφου καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία των μέτρων αυτών καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό τηςΕθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αποδίδονται σε αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.