Νόμος 3431/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προτείνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παρόχων με σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

 

β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

 

γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.

 

δ) Τηρεί αρχείο, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατότητα του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου.

 

ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του.

 

στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου [Ν] 703/1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον κανονισμό 1/2003/ΕΚ (EEL 001/2003). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

 

ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

 

η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο.

 

θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών τα Σχέδια Αποφάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την κοινοτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύει και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων Κρατών - Μελών.

 

ι)α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών. καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Πέραν των ανωτέρω η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισμούς, όπου αρμόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ι)β) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

ι)γ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών. η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους.

 

ι)δ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ι)ε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

ι)στ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί. την παροχή κάθε πληροφορίας, που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με την Γενική Άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του άρθρου 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.

 

Οι πληροφορίες που ζητά η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος.

 

ι)ζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.

 

ι)η) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικά ατομικά δικαιώματα χρήσης τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται ή απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.

 

ι)θ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος κατά τρόπο, που να ευνοείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκδίδει κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του φάσματος.

 

κ)α) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. Εκχωρεί, δεσμεύει ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, τηρώντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και της μη διάκρισης, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών

 

κ)β) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών και της επιλογής ή / και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους. Τις σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζει με κανονιστική πράξη.

 

κ)γ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών.

 

κ)δ) Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη .gr, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη .gr, τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη .gr. Τα ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων, που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

κ)ε) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ο αρμόδιος φορέας για θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο, με κατάληξη .eu.

 

κ)στ) Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής και εποπτεύει τους εμπλεκόμενους με αυτά φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:

 

α)α) Ορίζει φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση συμμόρφωσης ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων, καθώς και φορείς για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, προς τα κριτήρια εθελοντικής διαπίστευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

 

β)β) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

 

γ)γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης των υπογραφών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001), όπως ισχύει και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων.

 

δ)δ) Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευμένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής και

 

ε)ε) Ρυθμίζει με κανονιστικές της πράξεις κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

 

κ)ζ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται

 

κ)η) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με κανονιστικές της πράξεις ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και καθορίζει πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα VI του παρόντος.

 

κ)θ) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.

 

λ) Τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη των κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου.

 

λ)α) Παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, ύστερα από έγγραφη αίτησή της, κάθε πληροφορία, που κατέχει ή μπορεί να ανεύρει, με την επιφύλαξη περί επιχειρηματικού απορρήτου.

 

λ)β. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου 2801/2000, πλην των εδαφίων Γ', Δ' και Ε' της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3431/2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

 

λ)γ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

λ)δ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο

 

λ)ε) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 703/1977, όπως ισχύει, και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

λ)στ) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με κανονισμό τον οποίο εκδίδει καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα, που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιoδιεπαφές. Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό και τον ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 62 και 63.

 

λ)ζ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί με απόφαση της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.

 

λ)η) Συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς Κανονισμούς της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που εγκρίνονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

λ)θ) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών ή περιφερειακών της υπηρεσιών, η Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου: α)α) με διαδικασία, που θα καθορίσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τη δε σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. β)β) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α/1979). Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου, η δε χρήση αποδίδεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία βαρύνεται και με το τίμημα της αγοράς.

 

μ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς κοινωφελείς οργανισμούς

 

μ)α) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.

 

μ)β. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως θέματα μετάβασης από IPV4 σε ΙPV6, ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

 

μ)γ. Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 του νόμου 3431/2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), με τις παραγράφους 5, 6, 7 και 12 του άρθρου 29 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.