Νόμος 3597/07

Ν3597/2007: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3597/2007: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 168/Α/2007), 25-07-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 31-05-2007 Σύμβαση Παραχώρησης που αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), που υπογράφηκε μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου:

 

α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης και το διακριτικό τίτλο Οδός Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει στο Δήμο Λαμίας, 1ο km Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών και

 

β) εκ τρίτου των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας

 

(Α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A., που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας (Plaza Manuel Gomez Moreno, no 2, 28020 Madrid Spain),

(Β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 85),

(Γ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A., που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας (Avda de Tenerife 4-6, San Sebastian de Los Reyes, 28700 Madrid, Spain),

(Δ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DRAGADOS S.A., που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας (Avda de Tenerife 4-6, San Sebastian de Los Reyes, 28700 Madrid, Spain).

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος στο Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα οι παρόδιες εκτάσεις του τμήματος του οδικού άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ) από τη Σκάρφεια (Χιλιομετρική Θέση 181+480) έως τις Ράχες (Χιλιομετρική Θέση 240+300) του ίδιου οδικού άξονα, που μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Ανώνυμη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2938/2001 (ΦΕΚ 178/Α/2001), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου.

 

β) Η ανωτέρω μεταβίβαση συντελείται από της μεταγραφής του αποσπάσματος της απογραφής που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου, κατά το τμήμα της που περιέχει περιγραφή των δια του παρόντος μεταβιβαζομένων ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η μεταγραφή πραγματοποιείται ατελώς το αργότερο εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5.2.2 της κυρούμενης Συμβάσεως Παραχώρησης.

 

γ) Από της μεταγραφής αυτής και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

 

δ) Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

ε) Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, λαμβάνεται η αξία στην οποία τα μεταβιβαζόμενα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2938/2001.

 

2. Από την ανωτέρω μεταγραφή και μέχρι και την ημερομηνία επίτευξης εκάστης προθεσμίας παράδοσης στον Παραχωρησιούχο τμημάτων του Έργου που κατασκευάζονται από το Δημόσιο, όπως οι προθεσμίες αυτές προβλέπονται στο άρθρο 6.4.2 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Συμβάσεως Παραχώρησης και όπως αυτή προκύπτει από το οικείο Πρωτόκολλο Παράδοσης Νέου Τμήματος, που προβλέπεται στο άρθρο 6.5.2 της ίδιας Συμβάσεως, η εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ασκεί αντί του Δημοσίου, αλλά για δικό της λογαριασμό, τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράγραφο 1.α του άρθρου 3 του νόμου 2938/2001 και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις επί του τμήματος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. α) Εντός πέντε ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προς την εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και την Παραχωρησιούχο εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Οδός Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία επισυνάπτεται το οικείο Πρωτόκολλο Παράδοσης Νέου Τμήματος της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφεται μεταξύ της ανωτέρω υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και του Παραχωρησιούχου, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με το οποίο παραδίδονται οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χώροι και εγκαταστάσεις στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6.5.2 και 12 της κυρούμενης Συμβάσεως Παραχώρησης.

 

β) Από της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Παραχωρησιούχος υπεισέρχεται ως εκμισθωτής, αποκλειστικά για το χρόνο της Περιόδου Παραχώρησης, στις μισθωτικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενοχικές συμβάσεις, εφόσον αυτές αφορούν τα Νέα Τμήματα που θα παραδοθούν στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (α).

 

γ) Εκκρεμείς δίκες του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας κατά την ημερομηνία υπογραφής του ανωτέρω πρωτοκόλλου, καθώς και εκείνες που εγείρονται εφεξής και αφορούν στο προηγούμενο διάστημα, συνεχίζονται ή ασκούνται επ' ονόματι του Δημοσίου ή απευθύνονται κατ' αυτού.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24.1.5 (1) και (2) της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο του παρόντος, Συμβάσεως Παραχώρησης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του νόμου 3535/2007 (ΦΕΚ 41/Α/2007).

 

2. 0 προβλεπόμενος από το άρθρο 15.7 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Συμβάσεως Παραχώρησης πειθαρχικός έλεγχος επί των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Κατασκευαστή, των μελών του και των τυχόν υπεργολάβων του, όπως και των τυχόν υπεργολάβων του Παραχωρησιούχου, ασκείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του νόμου 3535/2007.

 

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν δεν ισχύει, όσον αφορά στο αντικείμενο της Συμβάσεως Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.