Νόμος 2938/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων μπορεί:

 

α. Να εισπράττει διόδια, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται το οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων και Κορίνθου - Τριπόλεως, καθώς και οποιοδήποτε άλλο οδικό δίκτυο ή οδικό τμήμα της χώρας της ανατεθεί η είσπραξη διοδίων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

β. Να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του οδικού δικτύου της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου, σχετικές με την οδική ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση.

 

Η συντήρηση σε τμήματα ή σε ολόκληρο τον άξονα του εν λόγω δικτύου θα γίνεται είτε αυτοτελώς από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων είτε αυτοτελώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε σε συνεργασία της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που θα ορίζει και την πηγή χρηματοδότησης.

 

γ. Να βεβαιώνει παραβάσεις που αφορούν τη μη καταβολή διοδίων και να επιβάλλει πρόστιμα κατά τις διατάξεις του νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων.

 

δ. Να κατασκευάζει και να συντηρεί κτίρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, της ανωτέρω περίπτωσης α', τις ανάγκες γενικά της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, καθώς και κτίρια των σταθμών διοδίων.

 

ε. Να χρηματοδοτεί τις παραπάνω δραστηριότητες και γενικά δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της ανωτέρω περίπτωσης α', αυτοτελώς ή σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

στ. Να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τους παρόδιους χώρους, που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του νόμου 1418/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα.

 

ζ. Να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί,εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άλλες οδούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

 

η. Να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται παρόδιες εγκαταστάσεις και χώρους οποιασδήποτε μορφής και χρήσης, καθώς και να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες προς τους χρήστες οποιουδήποτε οδικού δικτύου η τμήματός του.

 

θ. Να χρηματοδοτεί, εποπτεύει, διοικεί και διαχειρίζεται τις σχετικές με τα ανωτέρω εργασίες, που πραγματοποιούνται από την ίδια ή από τρίτους και εν γένει να παρέχει προς τρίτους συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με όλα τα ανωτέρω.

 

ι. Να αναθέτει σε τρίτους, μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός από την ανωτέρω περίπτωση γ'.

 

ι)α. Να ερευνά, αναπτύσσει, παράγει, εμπορεύεται, χρηματοδοτεί και εκμεταλλεύεται υλικά οδοποιίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο του εξοπλισμού οδών ή παρόδιων εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υλικών οδοποιίας και μόνον, αυτή θα γίνεται σε συνεργασία και με τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ι)β. Να ασκεί κάθε άλλη, γενική ή ειδική, δραστηριότητα, που προβλεπόταν να ασκείται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ή από την εταιρεία Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, εφόσον δεν είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού και είναι συμβατή με το σκοπό της.

 

ι)γ. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

 

ι)δ. Να συνιστά θυγατρικές εταιρείες, είτε μόνη της είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ι)ε. Να αντιπροσωπεύει ή και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

ι)στ. Να συνάπτει δάνεια, προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με απευθείας συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με την έκδοση ανωνύμων ομολόγων.

 

ι)ζ. Να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, μελέτη, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσία, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ανατίθεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων η πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ' έως ι)α' της ανωτέρω παραγράφου.

 

3. Με το νόμο αυτόν δεν θίγονται οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων ή άλλων οδικών αξόνων, και τη διαχείριση των διοδίων τους, ούτε οι διατάξεις για την ανάθεση κατασκευής οποιουδήποτε εθνικού οδικού άξονα ή τμήματός του, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Μετά την πάροδο του χρόνου εκμετάλλευσης των διοδίων από τις κατασκευάστριες επιχειρήσεις των ανωτέρω έργων, μπορεί, με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να ανατίθεται η είσπραξη και διαχείριση των διοδίων στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.