Νόμος 3607/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύουν.

 

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

 

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως,

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

 

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36Α και 37 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

 

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:

 

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και

γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

 

Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

 

α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43Α παράγραφοι 3)α και β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

 

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

 

5. Ο ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και κοινοποιούνται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στον εκπροσωπούντα το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.