Νόμος 3607/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Λόγοι λύσης της Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρεία λύεται:

 

α) μετά την πάροδο του χρόνου της Διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της Διάρκειας,

 

β) οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

 

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7Α και 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.