Νόμος 3614/07 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - ΜΟΔ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το κείμενο του νόμου 2372/1996 (άρθρο τρίτο) περί Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 2860/2000 (άρθρο 18), 2937/2001 (άρθρο 37), 3193/2003 (άρθρο 17) και 3336/2005 (άρθρο 7), τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

 

{Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) ΑΕ.

 

Η ΜΟΔ ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η ΜΟΔ ΑΕ υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Σκοπός της ΜΟΔ ΑΕ είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή / και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΜΟΔ ΑΕ προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:

 

(α) Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

(β) Υποστηρίζει το σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τεχνικών συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για το σκοπό αυτόν.

 

(γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ με την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.

 

(δ) Δύναται να παρέχει στους εμπλεκόμενους με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη καλύπτοντας ιδίως τις ανάγκες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων αυτών. Μπορεί, επίσης, να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των γενικών και ειδικών γραμματέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι φορείς αυτοί, καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων του.

 

(ε) Μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και έχει την ευθύνη ολοκληρωμένης διαχείρισης θεματικών δικτυώσεων που απορρέουν από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει και τεχνική υποστήριξη της Επιχειρησιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης ΔΙΑΥΛΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αναβάθμισης και ανάπτυξης των εφαρμογών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτιστοποίηση υπηρεσιών δικτύωσης προς τις δομές συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

(στ) Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού και του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

(ζ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ΜΟΔ ΑΕ, δύναται να αναλαμβάνει τις μελέτες σχετικά με την διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΣΠΑ, καθώς και την σύνθεση του αναγκαίου προσωπικού τους.

 

(η) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού. Με την απόφαση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου είναι δυνατό να ανατίθεται στη ΜΟΔ ΑΕ η υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης των κοινών τεχνικών γραμματειών του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού, αν απαιτείται. Για το σκοπό αυτόν η ΜΟΔ ΑΕ είναι δυνατόν να ορίζεται δικαιούχος των σχετικών ενεργειών του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκτελεί πληρωμές πράξεων τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό των δικαιούχων και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

 

(θ) Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ σε θέματα δράσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ, καθώς και άλλους διαδικτυακούς τόπους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

(ι) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας του άρθρου 31.

 

(ι)α) Δύναται να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής με την ανάλυση και σύνθεση δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων αναπτυξιακών στοιχείων, τόσο σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων και Περιφερειών της χώρας όσο και σε τοπικό επίπεδο.

 

(ι)β) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη - μέλη ή και υπό ένταξη χώρες μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή και της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα. Σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η εξαγωγή και εισαγωγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για θέματα τεχνικής βοήθειας όσον αφορά στη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

(ι)γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

(ι)δ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στη ΜΟΔ ΑΕ και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.

 

(ι)ε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους πόρους.

 

ι)στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ανατίθενται στην ΜΟΔ ΑΕ καθήκοντα:

 

α) για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, και

 

β) για τη σύνταξη της εισήγησης για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων προς τη ΜΟΔ ΑΕ, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διενέργειας του ελέγχου και της εισήγησης ολοκλήρωσης, το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται για τον έλεγχο ή και τη σύνταξη της εισήγησης ολοκλήρωσης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω περίπτωσης ι)στ, τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ, είτε ατομικά είτε ως μέλη Ομάδας Εργασίας, διενεργούν το διοικητικό έλεγχο κάθε επενδυτικού σχεδίου και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, συντάσσουν και υπογράφουν την εισήγηση, το σχέδιο της απόφασης και την περίληψη της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

 

Για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4399/2016 οι σχετικές εισηγήσεις προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσονται και υποστηρίζονται από τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ.

 

ι)ζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 64 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με το άρθρο 20 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

Άρθρο 2: Διάρκεια - Έδρα

 

(α) Η διάρκεια της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2026. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για μια ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.

 

(β) Έδρα της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

(γ) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται, στο πλαίσιο του σκοπού της, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το καταστατικό των εταιρειών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ ισχύουν και για τις θυγατρικές της εταιρείες.

 

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

 

Άρθρο 3: Κεφάλαιο

 

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΟΔ ΑΕ είναι εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (129.140 €) το οποίο διαιρείται σε 4.400 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

(β) Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

(γ) Οι μετοχές της ΜΟΔ ΑΕ είναι ονομαστικές.

 

Άρθρο 4: Πόροι

 

Οι πόροι της ΜΟΔ ΑΕ προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους, από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 5: Οικονομικός έλεγχος

 

Η οικονομική διαχείριση της ΜΟΔ ΑΕ υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.

 

Άρθρο 6: Απαλλαγές

 

Η ΜΟΔ ΑΕ και οι θυγατρικές της απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνουν γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986.

 

Άρθρο 7: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

 

(α) Η ΜΟΔ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες και διορίζεται ή παύεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσκαλείται και να παρίσταται εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν στο προσωπικό αυτής.

 

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επαναδιορισθούν με όμοια απόφαση.

 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

 

(ε) Η ΜΟΔ ΑΕ εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

 

(ζ) Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΜΟΔ ΑΕ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 8: Στελέχωση - Λειτουργία

 

α) Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, ύστερα από διαπίστωση αναγκών στελέχωσης, προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια προκήρυξη ή πρόσκληση αντίστοιχα και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δημόσια προκήρυξη και ο πίνακας προσλαμβανόμενων γνωστοποιούνται στο ΑΣΕΠ με εξαίρεση του προσωπικού της παραγράφου στ' του παρόντος άρθρου. Για το προσωπικό που αποσπάται από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

Τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ από τον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου που περιλαμβάνουν δοκιμαστική περίοδο, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ.

 

(β) Το μισθολογικό σύστημα της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ.

 

(γ) Οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα έως 5 ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με όμοια απόφαση μετά από πρόταση της ΜΟΔ ΑΕ οι αποσπάσεις δύναται να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω αποσπάσεις δύναται να διακόπτονται μετά από αίτηση του αποσπασθέντος ή μετά από πρόταση της ΜΟΔ ΑΕ.

 

(δ) Οι αποσπώμενοι στη ΜΟΔ ΑΕ εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από το φορέα προέλευσης με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος.

 

Για το προσωπικό αυτό, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του προϊσταμένου τομέα της ΜΟΔ ΑΕ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή ως προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του προϊσταμένου μονάδας υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων τμήματος όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή ως προϊσταμένου διεύθυνσης.

 

Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου διατηρεί το δικαίωμα κρίσης για επιλογή προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά.

 

Τυχόν πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις που καταβάλλει η ΜΟΔ ΑΕ δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει. Για αυτές ισχύει η διάταξη της παραγράφου 6 περίπτωση β' του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

 

(ε) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να προσλαμβάνει νομικούς ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

 

Οι συμβάσεις μεταξύ της ΜΟΔ ΑΕ και των νομικών, που απασχολούνται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν αποτελούν κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου.

 

(στ) Ειδικά για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού, η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να προσλαμβάνει στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ίσου με τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος.

 

ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης σε φορείς εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών και των Κοινών Γραμματειών των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του νόμου 4314/2014 καθώς και των υπηρεσιών συντονισμού, εφαρμογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων ως εξής:

 

α)α) σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016),

 

β)β) σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την υποστήριξη στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του νόμου 4440/2016 και έχει διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της υποστήριξης έως 5 έτη. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και του φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του. Αν απαιτείται άρση υφιστάμενης απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής,

 

γ)γ) σε φορείς ή υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές που εξαιρούνται από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4440/2016, μέχρι ποσοστού 3% του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας.

 

δ)δ) στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποστήριξη στον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), έχει διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έως 5 έτη και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και της υπηρεσίας υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ για τη σύμφωνη γνώμη του ή κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των αποσπώμενων. Αν απαιτείται άρση υφιστάμενης απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη ΜΟΔ.

 

Η απόσπαση έχει διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έως 5 έτη και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του αρμόδιου για τον φορέα υποδοχής Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και του φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Αν απαιτείται άρση υφιστάμενης απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου.

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.

 

η) Για τη στήριξη των αστικών αρχών που υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται η απόσπαση έως 2 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά αστική αρχή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ενιαίου συστήματος κινητικότητας του νόμου 4440/2016, ύστερα από δημόσια πρόσκληση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήμου, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση των επιλεγέντων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης για τη σύμφωνη γνώμη του.

 

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται μπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν το φορέα που αποσπώνται. Η απόσπαση διαρκεί μέχρι τη λήξη της υλοποιούμενης ΟΧΕ και η δαπάνη μισθοδοσίας και τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης βαρύνει τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017), με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 23 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

Άρθρο 9: Ειδικά θέματα

 

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

(β) Το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ συμπεριλαμβανομένου και του αποσπασμένου προσωπικού της, του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει την εταιρεία. Το σύστημα αυτό εγκρίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν αναγκαίες αντιστοιχίες με το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου. Στο σύστημα αυτό υπάγονται και οι αποσπασμένοι στη ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Τα εκάστοτε συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης και τα αποτελέσματά τους διαβιβάζονται στην υπηρεσία προέλευσης εκάστου αποσπασμένου υπαλλήλου.

 

(γ) Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ γίνεται βάσει Πειθαρχικού Κανονισμού που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν και οι υπηρετούντες με απόσπαση τόσο σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ όσο και σε λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει την ΜΟΔ ΑΕ.

 

(δ) Υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, δεν διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για γνώμη, που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Σε περίπτωση ποινικής διώξεως του υπαλλήλου ή αποδόσεως σε αυτόν αξιόποινης πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, διατάσσεται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη ή μη της πράξης, που του αποδίδεται. Εάν από την έρευνα αυτή δεν διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος διέπραξε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ παρέχεται νομική υπεράσπιση. Σε περίπτωση καταδίκης οι καταβληθείσες δαπάνες υπεράσπισης αναζητούνται από τον καταδικασθέντα.

 

Η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 2014-2020.

 

(ε) Τα προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ μετακινείται και αποζημιώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, για τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 9 του νόμου 4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ ΑΕ είναι αρμόδια δομή για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΕΣΠΑ στους υπαλλήλους των δομών ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πα τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 9 του νόμου 4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η κατά τα ανωτέρω παροχή γνώσεων από τη ΜΟΔ ΑΕ λογίζεται ως πιστοποιημένη και εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειές της με την πιστοποίηση γνώσεων από τις λοιπές πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές του δημοσίου.

 

(στ) Το καταστατικό της ΜΟΔ ΑΕ ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), με το άρθρο 60 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.