Νόμος 3651/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παροχή οδικής βοήθειας εντός Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του οχήματος (ρεζέρβα) ή την πλήρωση με καύσιμα, όταν η αιτία ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται σε έλλειψη καυσίμων.

 

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, πρέπει να ρυμουλκείται ή να φορτώνεται αμέσως από τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και να μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάσταση της.

 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων:

 

α) Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας ή άλλα σήματα που διαθέτει η επιχείρηση.

 

β) Το όχημα οδικής βοήθειας έχει συνεχώς τους φάρους αναμμένους.

 

γ) Το όχημα οδικής βοήθειας τοποθετείται όπισθεν του ακινητοποιηθέντος οχήματος, εκτός από την περίπτωση που πραγματοποιείται η διαδικασία της ρυμούλκησης ή της φόρτωσης.

 

4. Εάν το συμβάν είναι σε σημείο της οδού που δημιουργεί ιδιαίτερους κινδύνους, ειδοποιείται η τροχαία της περιοχής.

 

5. Εάν το όχημα που ακινητοποιήθηκε δεν έχει ασφάλιση ή σύμβαση οδικής βοήθειας, εξυπηρετείται μόνο από τις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος του οχήματος εγγράφεται συνδρομητής στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για 1 έτος.

 

Εφόσον στη συγκεκριμένη παροχή οδικής βοήθειας η επιχείρηση έχει οικονομικό κόστος για την προσέγγιση ή τη μεταφορά του οχήματος, καταβάλλεται στην επιχείρηση από τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος εφάπαξ ποσό το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών (ιδιοκτήτη ή οδηγού οχήματος και επιχείρησης). Προκειμένου να καταβληθεί το εφάπαξ ποσό, απαιτείται, ο κάτοχος του οχήματος, προηγουμένως να καταστεί συνδρομητής της επιχείρησης οδικής βοήθειας.

 

Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος δεν επιθυμεί να γίνει συνδρομητής σε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων ή δεν συμφωνεί για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της συγκεκριμένης περίπτωσης βοήθειας, τότε εξυπηρετείται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως.

 

Στις επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως, απαγορεύεται η διάγνωση ή η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης εξαιτίας της οποίας ακινητοποιήθηκε το όχημα. Επιτρέπεται μόνο η ανέλκυση, η ρυμούλκηση ή η μεταφορά του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 216 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

6. Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιούν για την ανέλκυση, τη ρυμούλκηση και τη μεταφορά των οχημάτων των ασφαλισμένων και των συνδρομητών τους, επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως, στις οποίες καταβάλλουν αποζημίωση κατά περίπτωση οι ίδιες, σύμφωνα και με τις Υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει με τη σύμβαση. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τη δυνατότητα της τροχαίας ή του κατόχου οχήματος, που υπέστη βλάβη ή ατύχημα, να αναθέτουν τη μεταφορά του οχήματος σε γερανούς δημόσιας χρήσεως.

 

7. Οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας άλλων κρατών, εφόσον ακινητοποιηθούν στον ελληνικό χώρο και έχουν ανάγκη από οδική βοήθεια, χωρίς να διαθέτουν ασφαλιστική ή άλλη κάλυψη για την παροχή οδικής βοήθειας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται από τις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων ή τους γερανούς δημόσιας χρήσεως. Στην περίπτωση αυτή, η εξυπηρέτηση από την ελληνική επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς τη σύναψη σύμβασης οδικής βοήθειας, αλλά καταβάλλεται σε αυτήν εφάπαξ χρηματικό ποσό, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

 

Τα χρηματικά ποσά για την παροχή βοήθειας αυτού του είδους καθορίζονται ελεύθερα, πρέπει όμως να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, με το κόστος λειτουργίας, το λογικό κέρδος και τις τιμές που ισχύουν για παρόμοιες περιπτώσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

8. Στο Νομό Αττικής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, τα οχήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου να κατανέμονται σε διάφορα κομβικά σημεία, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η παροχή της οδικής βοήθειας. Στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων οδικής βοήθειας δεν πρέπει να εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Όταν η διάγνωση και η τυχόν επισκευή της βλάβης που ακινητοποίησε το όχημα απαιτεί χρόνο και παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, το όχημα που υπέστη βλάβη μεταφέρεται αμέσως σε κατάλληλο χώρο, προς διάγνωση της βλάβης και τυχόν επισκευή του.

 

9. Όλα τα οχήματα της οδικής βοήθειας φέρουν φάρους ασφαλείας.

 

10. Όταν το όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων προς τον δικαιούχο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο δικαιούχος ζητήσει νέα μεταφορά, δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας και η μεταφορά αυτή του οχήματος πραγματοποιείται μόνο από επιχείρηση γερανών δημόσιας χρήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.