Νόμος 4512/18

Ν4512/2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4512/2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 5/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 8/Α/2018), 17-01-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Μέρος Α: Σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Σκοπός - Όργανα Διοίκησης - Πόροι

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες

Άρθρο 2: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο - Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού - Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές του Φορέα - Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Β: Έσοδα του φορέα

 

Άρθρο 6: Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων

Άρθρο 7: Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων

Άρθρο 8: Τρόπος πληρωμής των τελών Αποδόσεις του Φορέα στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Άρθρο 9: Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 10: Απαλλαγές από την καταβολή τελών - Μειωμένα τέλη

Άρθρο 11: Πόροι του Φορέα

 

Κεφάλαιο Γ: Οργανωτική διάρθρωση του οργανισμού - Κεντρική Υπηρεσία - Περιφερειακές Υπηρεσίες - Κατανομή αρμοδιοτήτων

 

Άρθρο 12: Διάρθρωση Φορέα

Άρθρο 13: Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα

Άρθρο 14: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα

Άρθρο 15: Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

Άρθρο 16: Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

 

Κεφάλαιο Δ: Προσωπικό του οργανισμού

 

Άρθρο 17: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα

Άρθρο 18: Σύσταση Κλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων Προσόντα διορισμού

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα που υπηρετούσε στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 21: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια

 

Κεφάλαιο Ε: Οικονομική διαχείριση του φορέα

 

Άρθρο 22: Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός - Έσοδα

Άρθρο 23: Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 24: Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών

Άρθρο 25: Εντάλματα Πληρωμής δαπανών

Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές

Άρθρο 27: Ταμειακή διαχείριση

Άρθρο 28: Εξόφληση Ενταλμάτων Πληρωμής

Άρθρο 29: Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

Άρθρο 30: Βιβλία οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 31: Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32: Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Άρθρο 33: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 34: Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων

Άρθρο 35: Έλεγχος Εσόδων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προσφυγές κατά πράξεων προϊσταμένων - Μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 36: Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Άρθρο 37: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38: Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

Άρθρο 39: Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων

Άρθρο 40: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 41: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 42: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Β: Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 43: Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί

Άρθρο 44: Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης

Άρθρο 45: Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης - Πάγια και Αναλογικά Μισθώματα

Άρθρο 46: Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

Άρθρο 47: Διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 48: Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών

Άρθρο 49: Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων

Άρθρο 50: Έρευνα λατομικών ορυκτών

Άρθρο 51: Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων

Άρθρο 52: Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών

Άρθρο 53: Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

Άρθρο 54: Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

Άρθρο 55: Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων

Άρθρο 56: Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Άρθρο 57: Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 58: Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

Άρθρο 59: Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις

Άρθρο 60: Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης - Λύση της σύμβασης μίσθωσης

Άρθρο 61: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 62: Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 63: Συγκεντρωτικά στοιχεία Ορυκτών Πρώτων Υλών

Άρθρο 64: Ρύθμιση μεταλλευτικών και άλλων θεμάτων

Άρθρο 65: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 70: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Γ: Χρηματιστήριο ενέργειας

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016)

 

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93

Άρθρο 94

Άρθρο 95

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

 

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 99: Έναρξη ισχύος

 

Τμήμα Β: Διατάξεις Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Μέρος Α: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών

 

Άρθρο 100

Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103

Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111: Μεταβατική διάταξη

 

Μέρος Β: Οργάνωση και λειτουργία εμπορικών εκθέσεων

 

Άρθρο 112: Ορισμοί

Άρθρο 113: Ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 114: Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

Άρθρο 115: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 116: Κυρώσεις

Άρθρο 117: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 118

Άρθρο 119: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000)

Άρθρο 120: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 121: Τροποποίηση του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)

Άρθρο 122: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010)

Άρθρο 123: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 124

Άρθρο 125: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 126: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Δ: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 127: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 128: Ορισμοί

Άρθρο 129: Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας

 

Κεφάλαιο Β: Αρμόδιες αρχές

 

Άρθρο 130: Εποπτεύουσες αρχές

Άρθρο 130Α: Πρωτόκολλα συνεργασίας

Άρθρο 131: Γενικές λειτουργίες εποπτευουσών αρχών

Άρθρο 132: Υπηρεσίες επιφορτισμένες με την εποπτεία

Άρθρο 133: Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον

Άρθρο 134: Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (ΟΔΕ)

Άρθρο 135: Κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Εποπτεία - Εργαλεία Εποπτείας

 

Άρθρο 136: Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία

Άρθρο 137: Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς επικινδυνότητας

Άρθρο 138: Συχνότητα ελέγχων

Άρθρο 139: Πρόγραμμα ελέγχων

Άρθρο 140: Διαχείριση καταγγελιών

Άρθρο 141: Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη της συμμόρφωσης

Άρθρο 142: Πληροφόρηση

Άρθρο 143: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου

Άρθρο 144: Αξιολόγηση της απόδοσης

Άρθρο 145: Μηχανισμός Ανατροφοδότησης

 

Κεφάλαιο Δ: Έλεγχοι

 

Άρθρο 146: Προετοιμασία του ελέγχου

Άρθρο 147: Φύλλα ελέγχου

Άρθρο 148: Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

Άρθρο 149: Διαδικασία ενεργειών συμμόρφωσης Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)

Άρθρο 150: Διεξαγωγή κοινών ελέγχων

Άρθρο 151: Κοινά μέτρα και κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών και των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

 

Άρθρο 152: Ελεγκτές

Άρθρο 153: Δικαιώματα των ελεγκτών

Άρθρο 154: Καθήκοντα ελεγκτών

Άρθρο 155: Δικαιώματα των εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 156: Υποχρεώσεις εποπτευόμενων οικονομικών φορέων

Άρθρο 157: Καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά ελεγκτή

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 158

 

Υποκεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική

 

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3077/1954 (ΦΕΚ 243/Α/1954)

Άρθρο 162: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) - Κέντρα Διανομής Τσιμέντου

Άρθρο 163: Ρυθμίσεις για υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 164: Μεταβατικές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

 

Άρθρο 165: Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

 

Υποκεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα

 

Άρθρο 166: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

 

Υποκεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για αρτοποιεία

 

Άρθρο 167: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007)

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

 

Άρθρο 168

Άρθρο 169

Άρθρο 170

Άρθρο 171

Άρθρο 172

 

Κεφάλαιο Ζ: Εφαρμοστικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 173: Προθεσμίες έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας

Άρθρο 174: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 175: Έναρξη ισχύος

 

Τμήμα Γ: Διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 176: Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών

Άρθρο 177: Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007)) για τη συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης

 

Υποκεφάλαιο Α'

 

Άρθρο 178: Σκοπός

Άρθρο 179: Ορισμοί

Άρθρο 180: Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 181: Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 182: Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 183: Διαδικασία διαμεσολάβησης

Άρθρο 184: Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 185: Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 186: Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Άρθρο 187: Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

 

Υποκεφάλαιο Β: Προσόντα διαμεσολαβητών - Κώδικας Δεοντολογίας - Πειθαρχικό Δίκαιο

 

Άρθρο 188: Προσόντα διαμεσολαβητών

Άρθρο 189: Αμεροληψία - Ουδετερότητα

Άρθρο 190: Ανεξαρτησία - Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 191: Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών Διαδικασία

Άρθρο 192: Εχεμύθεια

Άρθρο 193: Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 194: Αμοιβή

Άρθρο 195: Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Άρθρο 196: Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Άρθρο 197: Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης

 

Υποκεφάλαιο Γ: Φορείς κατάρτισης - Διαπίστευση διαμεσολαβητών

 

Άρθρο 198: Φορείς κατάρτισης

Άρθρο 199: Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

Άρθρο 200: Υποψήφιοι διαμεσολαβητές

Άρθρο 201: Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 202: Διαπίστευση διαμεσολαβητών

Άρθρο 203: Ενημέρωση κοινού - Μητρώο

Άρθρο 204: Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 205

Άρθρο 206: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 207

Άρθρο 208

Άρθρο 209

 

Τμήμα Δ: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 210

Άρθρο 211: Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας

Άρθρο 212: Αυθεντική ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951)

Άρθρο 213: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006)

Άρθρο 214

Άρθρο 215

 

Τμήμα Ε: Διατάξεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 216: Τροποποίηση του νόμου 3651/2008 (ΦΕΚ 44/Α/2008)

Άρθρο 217: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (ΚΗΣΠΑΤΕ)

Άρθρο 218: Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Άρθρο 219

Άρθρο 219Α

Άρθρο 219Β: Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/2016)

 

Τμήμα ΣΤ: Διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

 

Άρθρο 220: Έννοια και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Άρθρο 221: Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης

Άρθρο 222: Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίων

Άρθρο 223: Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων

Άρθρο 224: Ιδιοκτησιακό καθεστώς υποψηφίων

Άρθρο 225: Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων

Άρθρο 226: Τεχνολογικός εξοπλισμός

Άρθρο 227: Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος

Άρθρο 228: Οικονομική βιωσιμότητα

Άρθρο 229: Λοιποί όροι συμμετοχής

Άρθρο 230: Όροι Προκήρυξης Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 231: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 232: Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 233: Όροι χορηγούμενων αδειών

Άρθρο 234: Λόγοι ανάκλησης αδειών

Άρθρο 235: Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή

Άρθρο 236: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 237

Άρθρο 238: Έναρξη ισχύος

 

Τμήμα Ζ: Διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 239

Άρθρο 240

Άρθρο 241

Άρθρο 242

Άρθρο 243

 

Τμήμα Η: Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 244: Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

Άρθρο 245

Άρθρο 246

 

Τμήμα Θ: Διατάξεις Υπουργείου Υγείας

 

Μέρος Α: Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

 

Άρθρο 247: Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

Άρθρο 248: Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής

Άρθρο 249: Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Άρθρο 250: Διαδικασία Αξιολόγησης

Άρθρο 251: Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 252: Αρχή Αμεροληψίας - Ασυμβίβαστα Μελών

Άρθρο 253: Καθήκον Εχεμύθειας - Ευθύνη Μελών

Άρθρο 254: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 255: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 256: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 257: Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

Άρθρο 258: Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου

Άρθρο 259: Κατάργηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 260: Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 261: Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Άρθρο 262: Μεταβατικές διατάξεις Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 263: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 264: Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

Άρθρο 265: Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο 266: Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών

Άρθρο 267: Πιστοποίηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο 268: Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων

Άρθρο 269: Ολοκλήρωση διαδικασίας

Άρθρο 270: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Δ: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

 

Κεφάλαιο Α: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

 

Άρθρο 271: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)

Άρθρο 272: Σφραγίδα - Αλληλογραφία

Άρθρο 273: Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 274: Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 275: Όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Άρθρο 276: Γενική Συνέλευση - Μέλη

Άρθρο 277: Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα

Άρθρο 278: Γενική Συνέλευση - Συνεδριάσεις

Άρθρο 279: Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Άρθρο 280: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών

Άρθρο 281: Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 282: Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 283: Διοικητικό Συμβούλιο - Σύγκληση, Αρμοδιότητες, Λειτουργία

Άρθρο 284: Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Άρθρο 285: Έξοδα μετακίνησης

Άρθρο 286: Άδειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 287: Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Άρθρο 288: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣΙ)

Άρθρο 289: Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 290: Περιουσιακή αυτοτέλεια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων

 

Κεφάλαιο Β: Ιατρικοί σύλλογοι

 

Άρθρο 291: Ιατρικοί Σύλλογοι - Έδρα - Επωνυμία

Άρθρο 292: Σκοπός

Άρθρο 293: Μέλη

Άρθρο 294: Μέλη - Αλλοδαποί

Άρθρο 295: Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή

Άρθρο 296: Ετήσια Δήλωση

Άρθρο 297: Μητρώο Μελών - Διαγραφή

Άρθρο 298: Αλληλογραφία

Άρθρο 299: Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές

Άρθρο 300: Όργανα

Άρθρο 301: Τακτική - Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 302: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 303: Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρο 304: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 305: Ανακήρυξη υποψηφίων

Άρθρο 306: Αρχαιρεσίες - Διαδικασία

Άρθρο 307: Αρχαιρεσίες - Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα

Άρθρο 308: Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα

Άρθρο 309: Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητα

Άρθρο 310: Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις

Άρθρο 311: Πρόεδρος

Άρθρο 312: Γραμματέας

Άρθρο 313: Ταμίας

Άρθρο 314: Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 315: Εισφορές - Υποχρεώσεις προς Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Άρθρο 316: Εποπτεία Υπουργού

Άρθρο 317: Αναστολή αρχαιρεσιών

Άρθρο 318: Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων

 

Κεφάλαιο Γ: Πειθαρχικό δίκαιο

 

Άρθρο 319: Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 320: Πειθαρχικά παραπτώματα - Παραγραφή

Άρθρο 321: Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 322: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 323: Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 324: Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 325: Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 326: Πειθαρχική προδικασία

Άρθρο 327: Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 328: Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 329: Απολογία διωκόμενου ιατρού

Άρθρο 330: Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 331: Η πειθαρχική απόφαση

Άρθρο 332: Έφεση

Άρθρο 333: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών - Εκδίκαση έφεσης

Άρθρο 334: Εκτέλεση - Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 335: Εφαρμογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο πειθαρχικό δίκαιο

Άρθρο 336: Γενικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 337: Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή

Άρθρο 338: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 339: Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος

Άρθρο 340: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 341: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 342: Έναρξη ισχύος

 

Τμήμα Ι: Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

 

Άρθρο 343

Άρθρο 344: Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών

Άρθρο 345: Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 346

Άρθρο 347

 

Τμήμα ΙΑ: Διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 348: Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης

Άρθρο 349: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4483/2017

 

Τμήμα ΙΒ: Διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 350

Άρθρο 351: Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα Αλίμου

Άρθρο 352

Άρθρο 353: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

Άρθρο 354: Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

Άρθρο 355: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013))

Άρθρο 356: Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000))

 

Κεφάλαιο Β: Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 357: Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 358: Νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και καταστατικοί όροι

Άρθρο 359: Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια

Άρθρο 360: Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ανώνυμων εταιρειών καζίνο

Άρθρο 361: Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού

Άρθρο 362: Συνδρομή προϋποθέσεων οργάνωσης ανώνυμων εταιρειών καζίνο

Άρθρο 363: Οργάνωση και υποδομή της ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 364: Έγκριση της καταλληλότητας των μελών διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 365: Έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων ανώνυμων εταιρειών καζίνο με ειδική συμμετοχή

Άρθρο 366: Απόφαση έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο

Άρθρο 367: Διαδικασία έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 368: Προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 369: Χορήγηση άδειας ανώνυμης εταιρείας καζίνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 370: Ανανέωση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 371: Διαρκείς υποχρεώσεις των ανώνυμων εταιρειών καζίνο σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους

Άρθρο 372: Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ανώνυμων εταιρειών καζίνο

Άρθρο 373: Μεταβίβαση μετοχών ανώνυμων εταιρειών καζίνο

Άρθρο 374: Οικονομικές υποχρεώσεις ανώνυμων εταιρειών καζίνο

Άρθρο 375: Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο

Άρθρο 376: Κυρώσεις

Άρθρο 377: Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 378: Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 379: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του νόμου 3832/2010

Άρθρο 380: Τροποποιήσεις του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

 

Κεφάλαιο Δ: Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α: Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

 

Άρθρο 381: Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 382: Αποστολή και Αρμοδιότητες

Άρθρο 383: Βασική διάρθρωση

Άρθρο 384: Στελέχωση

Άρθρο 385: Δαπάνες

Άρθρο 386: Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας

Άρθρο 387: Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Άρθρο 388: Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

Υποκεφάλαιο Β: Συναφείς και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 389: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 390: Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 391: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997

Άρθρο 392: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 393: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003

Άρθρο 394: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 395: Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 396: Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 397: Τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 398: Τροποποιήσεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 399

Άρθρο 400: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 401: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)

Άρθρο 402

Άρθρο 403: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 404: Τροποποιήσεις διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)

Άρθρο 405: Μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα ΙΓ

 

Άρθρο 406: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Δ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-01-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.