Νόμος 3691/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Καθεστώς τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Οικονομικών ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας ενημερώνει τα άλλα κράτη - μέλη, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τις Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνεται από τα άλλα κράτη - μέλη, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για εκτιμήσεις τους ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου τις Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ενημερώνει σχετικώς τις Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διαβιβάζουν τις ανωτέρω πληροφορίες στα υπόχρεα πρόσωπα, με οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των πληροφοριών. Οι ως άνω εκτιμήσεις των άλλων κρατών - μελών δεν είναι δεσμευτικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 116 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, απαγορεύεται στα Υπόχρεα πρόσωπα να βασίζονται σε τρίτα μέρη από την εμπλεκόμενη Τρίτη χώρα για την εκτέλεση των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώνει τις Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.