Νόμος 3691/08

Ν3691/2008: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3691/2008: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 166/Α/2008), 05-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, αντικείμενο, βασικά αδικήματα, ορισμοί, υπόχρεα πρόσωπα

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

Άρθρο 3: Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 5: Υπόχρεα πρόσωπα

 

Κεφάλαιο Β: Αρμόδιες αρχές και άλλοι φορείς

 

Άρθρο 6: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 7: Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Άρθρο 7Α: Μονάδες και αρμοδιότητες της αρχής

Άρθρο 7Β: Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής

Άρθρο 7Γ: Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της Αρχής

Άρθρο 8: Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας

Άρθρο 9: Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Άρθρο 11: Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 

Κεφάλαιο Γ: Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

 

Άρθρο 12: Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 13: Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 14: Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

Άρθρο 15: Ανώνυμοι λογαριασμοί

Άρθρο 16: Καζίνο

Άρθρο 17: Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Άρθρο 22: Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

 

Κεφάλαιο Δ: Εφαρμογή δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη

 

Άρθρο 23: Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους

Άρθρο 24: Καθεστώς τρίτων χωρών

 

Κεφάλαιο Ε: Υποχρεώσεις αναφοράς και απαγόρευση γνωστοποίησης

 

Άρθρο 26: Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή

Άρθρο 29: Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα

Άρθρο 31: Απαγόρευση γνωστοποίησης

Άρθρο 32: Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης

Άρθρο 34: Επιτροπή δικηγόρων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Φύλαξη αρχείων και στατιστικά δεδομένα και στοιχεία

 

Άρθρο 36: Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλες χώρες

Άρθρο 38: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές

Άρθρο 39: Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων

 

Κεφάλαιο Ζ: Μέτρα εφαρμογής

 

Άρθρο 40: Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης

Άρθρο 41: Εσωτερικές διαδικασίες

Άρθρο 43: Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε μητρώο

Άρθρο 44: Αρμόδια στελέχη - Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων

 

Κεφάλαιο Η: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων

 

Άρθρο 45: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 46: Δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 48: Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 49: Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 49Α: Αρμοδιότητες της Β' Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας

Άρθρο 51: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων

Άρθρο 52: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Μεταβατικές, καταργούμενες και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 53: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 54: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 55: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 04-08-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.