Νόμος 3691/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήματα που καλούνται εφεξής βασικά αδικήματα:

 

α) εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα),

 

β) τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα)

 

γ) παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα),

 

δ) ενεργητική δωροδοκία (άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα),

 

ε) δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών (άρθρα 159, 159Α και 237 του Ποινικού Κώδικα),

 

στ) εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα),

 

ζ) απάτη με υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα),

 

η) σωματεμπορία (άρθρο 351 του Ποινικού Κώδικα),

 

θ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του νόμου 3459/2006 Κώδικας Νόμου για τα Ναρκωτικά (ΦΕΚ 103/Α/2006),

 

ι) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 17 του νόμου 2168/1993 Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.λ.π. (ΦΕΚ 147/Α/1993),

 

ι)α) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

ι)β) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 181/1974 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/1974),

 

ι)γ) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 και στο άρθρο 88 του νόμου 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ 212/Α/2005),

 

ι)δ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα τρίτο, τέταρτο και έκτο του νόμου [Ν] 2803/2000 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 48/Α/2000),

 

ι)ε) δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του νόμου [Ν] 2656/1998 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (ΦΕΚ 265/Α/1998),

 

ι)στ) δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται:

 

α) στα άρθρα 2, 3 και 4 της Σύμβασης περί καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2802/2000 (ΦΕΚ 47/Α/2000) και

 

β) στα άρθρα τρίτο και τέταρτο του νόμου [Ν] 2802/2000,

 

ι)ζ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 29 και 30 του νόμου 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς (ΦΕΚ 112/Α/2005),

 

ι)η) ι)η) Τα αδικήματα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), όπως ισχύουν,

 

β) της λαθρεμπορίας, που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως ισχύουν, και γ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει, με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές.

 

ι)θ) τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα από τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο α' του νόμου 1650/1986.

 

κ) κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010), με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), με τις παραγράφους ΙΕ17.3, ΙΕ20.12 και ΙΕ20.13 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.