Νόμος 3708/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κατάργηση διατάξεων περί Συνδέσμων Φιλάθλων - Ίδρυση Λεσχών Φίλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 41Β του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41Β: Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών

 

1. Σε κάθε αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ) ή ανώνυμη αθλητική εταιρεία (ΑΑΕ) μπορεί, ύστερα από απόφαση της διοίκησης αυτών, να λειτουργεί Λέσχη Φίλων (εφεξής Λέσχη). Η Λέσχη αποτελεί υπηρεσία του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας που την ιδρύει και δεν έχει δική της νομική προσωπικότητα.

 

Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Λέσχης ανήκει στο αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή την ανώνυμη αθλητική εταιρεία.

 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ασκεί εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, κατά τα οριζόμενα από τις διέπουσες την εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή των ανώνυμων αθλητικών εταιρειών σχετικές διατάξεις, ανάλογα εφαρμοζόμενες.

 

2. Σκοπός της Λέσχης είναι:

 

α) η ενίσχυση και η υποστήριξη της αθλητικής προσπάθειας του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας,

β) η καλλιέργεια και προαγωγή της αθλητικής παιδείας των μελών της και ιδίως των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος,

γ) η άθληση και γενικά η ψυχαγωγία των μελών της.

 

3. Μέλος της Λέσχης μπορεί να εγγραφεί μόνο φίλαθλος που έχει μόνιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και στο πρόσωπο του δεν συντρέχει κώλυμα του άρθρου 3 του παρόντος, ούτε του έχουν αποδοθεί πράξεις βίας τελεσθείσες, εντός ή εκτός γηπέδων, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41ΣΤ ή πράξεις που αποτελούν παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Λέσχη μαζί με την αίτηση για εγγραφή του υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, ότι στο πρόσωπο του δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου. Για κάθε μέλος της Λέσχης εκδίδεται από το αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή την ανώνυμη αθλητική εταιρεία κατά περίπτωση ταυτότητα μέλους. Με Εσωτερικό Κανονισμό της Λέσχης που εκδίδεται από τη διοίκηση του ιδρυτικού αυτής αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας της Λέσχης και των κατά τόπους παραρτημάτων της, οι πόροι αυτής, τα τηρούμενα Βιβλία, οι ειδικότεροι όροι εγγραφής και διαγραφής των μελών της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι κυρώσεις σε βάρος των μελών της για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος ή άλλων νόμων ή των κανονισμών του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης.

 

4. Εφόσον διαπιστωθεί κώλυμα της παραγράφου 3, σε μέλος της Λέσχης, αυτό διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά. Το μέλος που έχει διαγραφεί προσωρινά και για όσο χρόνο διαρκεί η διαγραφή του, δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα του μέλους της Λέσχης και να λαμβάνει εισιτήρια των αγώνων της ομάδας του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας. Επίσης ακυρώνεται αυτοδικαίως η ταυτότητα του, απενεργοποιείται με φροντίδα της διοργανώτριας αρχής η Κάρτα Φιλάθλου που κατέχει και γενικώς αποκόπτεται κάθε δεσμός του, νομικός ή αθλητικός, ως φιλάθλου, με το αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή την ανώνυμη αθλητική εταιρεία.

 

5. Η Λέσχη ή τα παραρτήματα της μπορούν να έχουν γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποδομής σε ίδιο χώρο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται με την προσκόμιση της απόφασης του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας για την ίδρυση και λειτουργία της Λέσχης ή του παραρτήματος κατά περίπτωση και αφού διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν δημιουργεί προβλήματα τηρήσεως της δημόσιας τάξης. Η ως άνω άδεια ισχύει για δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται.

 

6. Το αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή η ανώνυμη αθλητική εταιρεία έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει ανελλιπώς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από την αντίστοιχη Λέσχη και τα Μέλη της και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Πειθαρχικές κυρώσεις αν διαπιστωθεί παράβαση αυτών. Το αθλητικό σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή η ανώνυμη αθλητική εταιρεία έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων, να συντάσσει ειδική έκθεση, την οποία υποβάλλει μέσα σε πέντε ημέρες στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και στη διοργανώτρια Αρχή.

 

7. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά μελών Λεσχών και γενικά οπαδών με ομαδικό μέσο μεταφοράς με φροντίδα ή δαπάνη αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωμένα πριν, κατά την ημέρα ή μετά από μία αθλητική συνάντηση.

 

8. Κατά την έκδοση και διάθεση εισιτηρίων στα Μέλη Λεσχών απαγορεύεται ο καθορισμός ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων που να προορίζονται αποκλειστικά για τις θέσεις των μελών των Λεσχών. Είναι δυνατόν, κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή των ανώνυμων αθλητικών εταιρειών και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, να ορίζεται για μία αθλητική συνάντηση και για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ζώνη ή τμήμα των κερκίδων, στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους του φιλοξενούμενου αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμειβομένων αθλητών ή της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, εφαρμοζόμενης και εν προκειμένω της παραγράφου 7.

 

9. Η μη συμμόρφωση αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας προς τις υποχρεώσεις του άρθρου αυτού συνεπάγεται σε βάρος τους την επιβολή πειθαρχικών ποινών σύμφωνα με τους κανονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Η τέλεση πράξεων βίας από τα Μέλη των Λεσχών, εντός ή εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης του συλλόγου στις ανωτέρω υποχρεώσεις του, αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

 

10. Όποιος, ως μέλος διοίκησης Λέσχης, αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ή μέλος διοργανώτριας αρχής παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.