Νόμος 3057/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Β που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 41Β: Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσμων φιλάθλων

 

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

 

Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Εποπτεύουσα αρχή για τους συνδέσμους φιλάθλων είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.

 

Μέλος συνδέσμου φιλάθλων μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών μπορεί να είναι μέλος, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο σύνδεσμος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

 

Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση ενός συνδέσμου φιλάθλων ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα:

 

α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:

 

(i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου,

(ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

(iii) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,

 

β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:

 

(i) ο σύνδεσμος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου,

 

(ii) δεν μπορεί να είναι μέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόμου, και

 

(iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσμο, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

 

4. ΒIΒΛΙΑ.

 

Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992).

 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

 

Ο σύνδεσμος φιλάθλων μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:

 

α) προβλέπεται από το καταστατικό του,

β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό,

γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

 

6. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ.

 

Ο σύνδεσμος φιλάθλων ή παραρτήματά του μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήριο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού και πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσμου στο βιβλίο σωματείων του οικείου πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων συνδέσμου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους προαναφερόμενους χώρους, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

 

Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:

 

α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,

β) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου,

δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του ότι για κανένα μέλος του συνδέσμου δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ότι κανένα μέλος δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των συνδέσμων φιλάθλων στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.

 

8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.

 

α) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και της διοργανώτριας αρχής κάθε πρωταθλήματος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσμο φιλάθλων εφόσον:

 

(i) έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στη προσπάθεια πρόληψης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας,

(ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα.

 

Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φορέας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου για την επιχορήγηση.

 

β) Με όμοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύονται ηθικά και υλικά οι σύνδεσμοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος και συνεργάστηκαν με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

 

Γ) Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.

 

9. ΔΙΑΛΥΣΗ.

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 και επόμενα του Αστικού Κώδικα:

 

α) τη διάλυση ενός συνδέσμου φιλάθλων μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, η οικεία αθλητική ανώνυμη εταιρεία και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,

β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:

 

(i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,

(ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,

(iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.