Νόμος 3708/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διυπουργική Επιτροπή - Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται διαρκής Διυπουργική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού.

 

Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι ιδίως η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας στο χώρο του αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/2009).

 

2. Το άρθρο 30 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 30: Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

 

Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικής γνώσης και εμπειρίας στα αθλητικά πράγματα του τόπου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, ο χρόνος περάτωσης του έργου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της επιτροπής και της γραμματείας αυτής.

 

Έργο της συνιστώμενης Επιτροπής είναι η τελική επεξεργασία του Σχεδίου Αθλητικού Κώδικα, το προσχέδιο του οποίου καταρτίστηκε από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική - Νομοτεχνική Επιτροπή Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το τελικό Σχέδιο του Αθλητικού Κώδικα, που θα συντάξει η Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή των Ελλήνων για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.