Νόμος 3773/09 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα άρθρα 99 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ως προς τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική εφαρμόζεται το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση υποτροπής, και ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικά επιβληθείσας ποινής, δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε ούτε επιτρέπεται η μετατροπή της σε χρηματική. Οι παρεπόμενες ποινές της περιπτώσεως α' της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ του παρόντος νόμου δεν αναστέλλονται σε καμία περίπτωση.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται διαρκής Διυπουργική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού.

 

Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι ιδίως η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας στο χώρο του αθλητισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.