Νόμος 3710/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, εφεξής καλούμενο Συμβούλιο, με έδρα την Αθήνα.

 

Από την 01-01-2009 το Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και την έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 

2. Το Συμβούλιο εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχει λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία και δρα ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Υποδομής, την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, καθώς και οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης και φορέα κατανομής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα συμφέροντα των οποίων θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Συμβούλιο.

 

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 4 μέλη, εκ των οποίων ο Πρόεδρος και 2 μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και ένα μέλος προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και τα μέλη του πρέπει να διαθέτουν ειδική επιστημονική γνώση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικονομικά θέματα ή στο αντικείμενο των μεταφορών ή του ανταγωνισμού.

 

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, με όμοια κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται αντικαταστάτης.

 

4. Το Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό δεύτερο (2ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού Ανώνυμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε άδεια που χορηγείται κατά το άρθρο 17 παράγραφος 4 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982).

 

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι δεύτερου βαθμού δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση ή να έχουν οικονομικά συμφέροντα στον Διαχειριστή Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, κατασκευαστή ή προμηθευτή σιδηροδρομικών μέσων και συστημάτων όσο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για 2 έτη από τη λήξη αυτής. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται την έκπτωση τους αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχουν στο Συμβούλιο και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία ορίζει και τον αντικαταστάτη τους, χωρίς να αποκλείεται η πειθαρχική, η ποινική ή η αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου, συνιστάται Γραμματεία η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις ετήσιες ανάγκες του Συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η λειτουργία, η στελέχωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση της Γραμματείας αυτής.

 

7. Το Συμβούλιο για την υποβοήθηση του έργου του δύναται να απευθύνεται σε νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

8. Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου καταβάλλονται αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει. Στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

9. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και άλλες δαπάνες καταβάλλονται στους δικαιούχους μέλη του Συμβουλίου, προσωπικό, συμβούλους κ.λ.π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

10.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εντός 6 μηνών από τη σύσταση του υποβάλλει σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου, τα αντικείμενα ευθύνης που είναι δυνατόν να κατανεμηθούν μεταξύ των μελών και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του Συμβουλίου. Ιδίως ρυθμίζονται οι όροι και οι διαδικασίες άσκησης προσφυγών, επικοινωνίας, παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων.

 

Ο Διαχειριστής Υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στο Συμβούλιο στοιχεία σχετικά με την άσκηση του έργου του.

 

11. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ή από τον Κανονισμό Λειτουργίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

12. Το Συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους για τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την εξέλιξη της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, τις σημαντικές μεταβολές στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, τους κανόνες και όρους εποπτείας και τη νομοθετική και διοικητική ρύθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση κατατίθεται και στην αρμόδια Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

13. Το Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά την αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, να επιβάλλει στον Διαχειριστή Υποδομής και στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κυρώσεις και πρόστιμα. Το είδος των κυρώσεων, το ύψος των προστίμων, το οποίο κυμαίνεται από χίλια έως ένα εκατομμύριο ευρώ, και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

14. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ειδικές και κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διαφορετικών ρυθμίσεων.

 

15. Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου, και το αργότερο μέχρι 31-12-2008, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ημερομηνίες, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών παραμένει Ρυθμιστικός Φορέας και Φορέας Χορήγησης αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.