Νόμος 3730/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

2. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Α/2005) είναι αρμόδια για:

 

α) την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ,

 

β) την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, της έκθεσης σε καπνό, καθώς και της έρευνας για τον εντοπισμό εναλλακτικών καλλιεργειών,

 

γ) την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης,

 

δ) την καθιέρωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας,

 

ε) τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ελέγχου, πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή τους και τη σχετική νομολογία,

 

στ) τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και δράσεων τους και για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου του καπνού,

 

ζ) τη διατύπωση γνώμης ή τη διαχείριση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάθε άλλου ζητήματος που αφορά τον καπνό, το αλκοόλ και τα προϊόντα τους και

 

η) τη δημιουργία, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ενός εθνικού σχεδίου πρόληψης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε θέματα καπνού και αλκοόλ.

 

Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:

 

α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,

 

β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών - Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας - Θράκης,

 

γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας - Θράκης.

 

Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή.

 

Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα:

 

1. Για τις θέσεις Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α' των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α' των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Υγιεινολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχιάτρων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α'.

 

3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β'.

 

4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, με 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Βορείου Ελλάδος.

 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010, οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 3868/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό οίκοθεν [Α] ΓΠ/104720/25-08-2010 (ΦΕΚ 1315/Β/2010). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.

 

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.