Νόμος 3918/11 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 176/Α/2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:

 

α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,

 

β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών - Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας - Θράκης,

 

γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας - Θράκης.

 

Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή.

 

Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα:

 

1. Για τις θέσεις Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α' των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α' των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Υγιεινολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχιάτρων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α'.

 

3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β'.

 

4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, με δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Βορείου Ελλάδος.

 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010, οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 3868/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό οίκοθεν ΓΠ/104720/25-08-2010 (ΦΕΚ 1315/Β/2010). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.

 

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.}

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 176/Α/2008) μετά τις λέξεις παροχή εργασίας προστίθεται η λέξη εξαιρουμένων και διαγράφονται οι λέξεις καθώς και μετά τη λέξη χώρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.