Νόμος 3868/10

Ν3868/2010: Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3868/2010: Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ 129/Α/2010), 03-08-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Ανάπτυξη ιατρικού δυναμικού στις μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 2: Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις των όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 4: Αποζημίωση Εφημεριών Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό - νοσηλευτικό επάγγελμα

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004)

Άρθρο 7: Διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Άρθρο 8: Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Κεφάλαιο Ε: Υποστήριξη πολίτη - λογοδοσία - εθελοντισμός

 

Άρθρο 9: Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Άρθρο 10: Συμβούλια Διαβούλευσης Διαφάνειας και Λογοδοσίας - Περιφερειακά Συμβούλια Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 11: Μητρώο Εθελοντών Υγείας - Κοινωνικής φροντίδας - Ορισμοί

Άρθρο 12: Πεδίο εφαρμογής - Εθελοντές και Εθελοντικές Ομάδες Υγείας - Κοινωνικής φροντίδας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις για την πρόνοια

 

Άρθρο 13: Ενοποίηση Δημοσίων Φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 14: Επιχορήγηση των Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας

 

Κεφάλαιο Ζ: Μέτρα για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους - Τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005

 

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο H: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Κύρωση Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Διατάξεις για την Ψυχική Υγεία

Άρθρο 22: Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Άρθρο 23: Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Άρθρο 25: Ειδίκευση υπεράριθμων ιατρών - Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου - Προϋπηρεσία ιατρών - Γενικοί Ιατροί - Ιατροί Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την ίδρυση Νοσοκομείων

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 28: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 29: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 33: Υποβολή δήλωσης περιουσίας

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 31-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.