Νόμος 3731/08 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προκήρυξη που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), επιλέγονται έως διακόσια (200) κατ' ανώτατο όριο άτομα, κάτοχοι πτυχίων Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή συναφών, για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και διορισμό τους σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες πληροφορικής ή συναφείς ειδικότητες που καθορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

2. Το προσωπικό αυτό εκπαιδεύεται σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, παρακολούθηση και εκτέλεση δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης ή άλλων κοινοτικών ή ειδικών προγραμμάτων. Τα θέματα εκπαίδευσης προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης οργανώνεται και εκτελείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

3. Το προσωπικό αυτό, μετά την εκπαίδευση του, διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για διορισμό στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ο διορισμός ανατρέχει στην ημερομηνία ένταξης τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την απόφαση διάθεσης καθορίζονται οι κλάδοι ή και οι ειδικότητες σε θέσεις των οποίων διορίζονται. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή δεν επαρκούν συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση διάθεσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Κατά το διάστημα της εκπαίδευσης και ως το διορισμό καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

 

5. α. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013 του Υπουργείου Εσωτερικών συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους και επαγγελματικής κατάρτισης, Έλληνες και αλλοδαπούς, η οποία αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 25 μέλη.

 

β. Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων του και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του.

 

γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μία (1) φορά το έτος και εκτάκτως, εάν απαιτείται, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

δ. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διαμονής, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες κάθε φορά.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/2006), εφαρμόζονται και επί της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.