Νόμος 3731/08 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις διαδικαστικών θεμάτων διενέργειας των εκλογών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α/2007) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α/2007) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{3. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

 

α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών.

β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών.

γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

δ) Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.

στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

ζ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

η) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.

θ) Οι δικηγόροι.

ι) Οι συμβολαιογράφοι.

ι)α) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.

ι)β) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α' ή Β' της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.

ι)γ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι.}

 

3. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{β) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει ονομαστικούς καταλόγους όλων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α' έως και γ', ε', στ', η, ι, ι)α' και ι)β'.}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{Οι παραπάνω με στοιχεία β' και στ' ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι έφοροι, οι αναπληρωτές τους, οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που δεν άσκησαν τα καθήκοντα τους, καθώς και όσοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί μετέχουν στην εκλογική διαδικασία, εφόσον έχουν οριστεί με σχετική απόφαση του οικείου εφόρου, ψηφίζουν τους ίδιους υποψήφιους σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το ανωτέρω εκλογικό τμήμα.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι άνδρες της φρουράς του άρθρου 54 ψηφίζουν, μόνον εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 καταργείται.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι υποψήφιοι μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν ανακηρυχθεί, στο οποίο βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 95 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του παρόντος για την προϋπόθεση σύστασης ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αποτελεί η εγγραφή, για όλη την εφετειακή περιφέρεια, σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων, που ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.}

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 97 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 καταργείται.

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, το Πρωτοδικείο προβαίνει σε αρίθμηση των ψήφων και συντάσσει τον πίνακα αποτελεσμάτων της παραγράφου 4. Επίσης συντάσσει πίνακα με αναλυτικά αποτελέσματα σταυροδοσίας των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει άμεσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 117 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του, για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό, καθώς και για τον εκλογέα που έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά, προκειμένου για τις βουλευτικές εκλογές, δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του παρόντος.}

 

13. Τα άρθρα όγδοο, ένατο, δέκατο έκτο και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου δέκατου του νόμου [Ν] 2196/1994 (ΦΕΚ 41/Α/1994) καταργούνται.

 

14. Το στοιχείο γ.i. της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ.i. Η Τοπική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η καταγγελία είναι ορισμένη και βάσιμη, καλεί τους εκπροσώπους των κομμάτων, των συνασπισμών και τους υποψήφιους βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία, προς ακρόαση και συλλέγει το, κατά την κρίση της, αναγκαίο αποδεικτικό υλικό.}

 

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η υπέρβαση του ορίου της παραγράφου 1)α του άρθρου 10 του παρόντος νόμου για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση μηνυμάτων των κομμάτων και των συνασπισμών, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 40% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα δεν λαμβάνει τακτική χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.