Νόμος 3766/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα τουριστικά καταλύματα των περιπτώσεων Α' και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας λόγω: α) μη χορήγησης του, από της ενάρξεως της λειτουργίας του, όποτε και αυτή εχώρησε, β) λήξης ισχύος των δικαιολογητικών, γ) ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος, χορηγείται ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποβάλλουν, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, αίτηση χορήγησης του σήματος με τα κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

 

Α. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης, που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988).

 

Β. Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2919/2001 δικαιολογητικά.

 

Γ. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμενης κατάστασης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του καταλύματος, συνοδευόμενων από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα σχέδια αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του καταλύματος και των εγκαταστάσεων του.

 

Δ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ύψους διακοσίων ευρώ για τα κύρια τουριστικά καταλύματα. Για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων προσδιορίζεται σε πενήντα ευρώ.

 

Ε. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και κάμπινγκ, βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.

 

2. Εφόσον η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση αφορά στη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος για πρώτη φορά, πέραν των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται επιπλέον η αρχικώς εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή, εφόσον το τουριστικό κατάλυμα έχει νομίμως εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, θα προσκομίζεται η σχετική απόφαση και η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εάν και εφόσον υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση υποβολής αρχικής περιβαλλοντικής μελέτης στο εν λόγω κατάλυμα και σε κάθε περίπτωση για τις εγκαταστάσεις με άδεια οικοδομής μετά το έτος 1993.

 

3. Το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, μετά από έλεγχο πληρότητας του συνοδευτικού φακέλου δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών στοιχείων, που αφορούν στη δυναμικότητα του καταλύματος, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικώς προβλεπόμενου τέλους λειτουργικής τακτοποίησης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια πενταμελείς επιτροπές, στις οποίες ένα τουλάχιστον εκ των μελών θα είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποτελούμενες από 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, 2 υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκ των οποίων ο ένας από την κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι οποίες επιλύουν τυχόν διαφορές μεταξύ του αιτούντος τη χορήγηση ή την ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας και της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, από την εφαρμογή της οριζόμενης στο παρόν διαδικασίας για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Η απόφαση της επιτροπής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής προσφυγής. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής φύσεως κύρωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στον προσφεύγοντα λόγω λειτουργίας χωρίς το ειδικό σήμα.

 

5. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, οι οποίες λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μέχρι τις 31-12-2009, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός της στην παράγραφο 1 του παρόντος προβλεπόμενης προθεσμίας αίτηση χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας συνοδευομένη με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά. Τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις και για οποιονδήποτε λόγο, καταργούνται από της δημοσιεύσεως του νόμου, όπως και, οποιεσδήποτε εκκρεμείς δίκες σχετικές με την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων.

 

6. Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιβάλλεται με δόσεις κατόπιν υπουργικής απόφασης τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, το οποίο εισπράττεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 

Α. Επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα, ανά m2 υπερβάλλουσας δόμησης ή αλλαγής χρήσης, ως ακολούθως:

 

α) ένα κλειδί, στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά m2,

β) δύο κλειδιά, στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά m2,

γ) τρία κλειδιά, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά m2 και

δ) τέσσερα κλειδιά, στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά m2.

 

Β. Ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων και χώροι οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά m2 υπερβάλλουσας δόμησης ή είκοσι (20) ευρώ ανά m2 αλλαγής χρήσης.

 

Γ. Ξενοδοχεία τριών αστέρων στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά m2 υπερβάλλουσας δόμησης ή είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά m2 αλλαγής χρήσης.

 

Δ. Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων στο ποσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ ανά m2 υπερβάλλουσας δόμησης ή τριάντα δύο (32) ευρώ ανά m2 αλλαγής χρήσης και

 

Ε. Ξενοδοχεία πέντε αστέρων στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά m2 υπερβάλλουσας δόμησης ή πενήντα (50) ευρώ ανά m2 αλλαγής χρήσης.

 

7. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας των τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται στα οκτώ (8) έτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.