Νόμος 2160/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τουριστικά καταλύματα.

 

Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και διακρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 530992/1987 του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με θέμα τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 557/Β/1987), ως εξής:

 

Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

 

α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.

β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ.

γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.

δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων.

ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (camping).

στ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ως ξενώνες φιλοξενίας νέων χαρακτηρίζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

Β. Μη κύρια ξενοδοχειακό καταλύματα.

 

α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες

β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων

γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.

 

Γ. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους.

 

Ξενοδοχεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην κατηγορία του ξενώνα, κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες των ξενοδοχείων κλασικού τύπου.

 

Γ. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα:

 

Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 1Α, που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β και β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3.

 

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που αποτελούν τμήμα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

 

Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 35 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Ξενώνες Νεότητας:

 

α. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και υπάγονται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

γ. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή νομικό πρόσωπα με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των Ξενώνων Νεότητος.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης των υφιστάμενων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του σήματος. Όσοι δεν εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 3185/1955, λαμβάνουν το ειδικό σήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη λειτουργική μορφή με την οποία ανεγέρθησαν ή για την πιο συγγενή λειτουργική μορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη με τις προδιαγραφές τους ή στην κατώτερη τάξη των καταλυμάτων της μορφής αυτής.

 

Η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων των λειτουργικών μορφών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) και την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

 

Κάθε μορφή τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, ο αθλητικός, ο αγροτικός, ο πολιτιστικός, ο θεραπευτικός ή άλλο, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Για την κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία,τουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση και οικονομική βιωσιμότητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), η προβλεπόμενη παραχώρηση δε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού διενεργείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).

 

4. Τουριστικά γραφεία.

 

Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976).

 

5. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

 

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας ορίζονται στην απόφαση αριθμός [Α] 532253/26/1976 (ΦΕΚ 1001/Β/1976). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εντάσσονται στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 436/1961 (ΦΕΚ 111/Α/1961).

 

6. Τουριστικά καταστήματα.

 

Τουριστικά καταστήματα είναι τα καταστήματα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος β' και στ' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 436/1961 (ΦΕΚ 111/Α/1961).

 

7. Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

 

Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) επί τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ανεγείρονται και λειτουργούν επί εκτάσεων, την κυριότητα ή τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και β) επί ενιαίων εκτάσεων άνω των τριακοσίων στρεμμάτων. Τα τουριστικά καταλύματα της παρούσας διάταξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της συνολικά δομούμενης επιφάνειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται το ποσοστό των καταλυμάτων αυτών που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή να πωλούνται, καθώς και θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ή κυριότητας από τους χρήστες ή κυρίους των καταλυμάτων αυτών.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη τουριστικών καταλυμάτων και γενικά τουριστικών επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), με την παράγραφο ΙΔ1.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Α.3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. γίνεται η χωροθέτηση των κατασκηνώσεων των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.