Προεδρικό διάταγμα 254/05

ΠΔ 254/2005: Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 254/2005: Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), (ΦΕΚ 307/Α/2005), 16-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3377/2005 Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

β) Του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ/15/Α/Φ19/4889/24-03-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 528/Β/2004).

 

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ306/17-11-2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου

Άρθρο 2: Άσκηση υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιων ή στάσιμων κινητών καντινών

Άρθρο 3: Στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εμπορίου

Άρθρο 4: Αναπλήρωση

Άρθρο 5: Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου

Άρθρο 6: Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγούς

Άρθρο 7: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 8

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-12-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.