Νόμος 3801/09 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πειθαρχικό δίκαιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επεκτείνονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που κατέχει οργανικές θέσεις, με τις αναγκαίες προσαρμογές λόγω της σχέσης εργασίας του ανωτέρω προσωπικού.

 

β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 37 έως και 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.