Νόμος 2946/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επεκτείνονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που κατέχει οργανικές θέσεις, με τις αναγκαίες προσαρμογές λόγω της σχέσης εργασίας του ανωτέρω προσωπικού.

 

β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 37 έως και 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 57 του νόμου 2683/1999 Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999) επεκτείνονται και εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 874/1971 έχει υπαχθεί στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 2703/1999 έχει υπαχθεί και στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου.

 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Το Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν. Η διάθεσή του γίνεται στις έδρες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τα γραφεία διάθεσης τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Όπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ορίζει έναν ή περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους, από τους υπηρετούντες στην έδρα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη διάθεση του ανωτέρω τεύχους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του τεύχους με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε με σκοπό το κέρδος.}

 

4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8Α του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

1. Στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου, με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της επιθεώρησης και του ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλα τα ιδιαίτερα σώματα επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8Α του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 2839/2000, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να καλούνται με απόφαση του Προέδρου του να παρασταθούν και προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων Επιθεώρησης των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6.}

 

γ. Στο άρθρο 8Α του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 2839/2000, προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές ομάδες επιθεωρητών των σωμάτων επιθεώρησης που μετέχουν σε αυτό. Τα μέλη των ομάδων προτείνονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές ή τους προϊσταμένους των σωμάτων ή των υπηρεσιών, και η σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου. Στις μικτές ομάδες επιθεώρησης - ελέγχου μπορεί να συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6, οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.