Νόμος 3808/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008).}

 

2. Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αρχίζει από 01-01-2009, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ειδικευομένων, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009).

 

3. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών από πανδημίες ή φυσικές καταστροφές, που απαιτούν την απασχόληση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και του προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημερίων, μπορεί να παρέχεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο τρόπος απόδοσης της αποζημίωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

Η απόφαση μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ μέχρι 2 μήνες πριν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Προκειμένου να καταστεί δυνατή και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ιατρών, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), συνιστώνται για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, χίλιες (1.000) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Η αριθμητική κατανομή των θέσεων αυτών κατά ιατρική ειδικότητα και πέραν των υφιστάμενων οργανικών θέσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.