Νόμος 3812/09 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συμβάσεις έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:

 

{2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

 

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα,

 

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

 

3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν.

 

4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

 

α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας,

 

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,

 

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

 

δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.}

 

3. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.