Νόμος 2190/94 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

 

2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

 

Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου, ειδικά για την Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ και τις θυγατρικές της, γίνεται με αφετηρία την ημέρα πρόσληψης του προσωπικού τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

 

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους πίνακες που συντάσσονται μετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), με την περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2602/1998 (ΦΕΚ 83/Α/1998), με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

3. Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

 

Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την ΕΑΒ ΑΕ για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως 5 ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Οι υποψήφιοι του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40 και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον αριθμό 20.

 

Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

 

Εμπειρία: 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι 120 μήνες.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

 

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 1 της παραγράφου 11Α του παρόντος άρθρου και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 2 και ούτω καθ' εξής.

 

Οι υπαγόμενοι στην παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος νόμου, αν έχουν συνολική απασχόληση στο κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόγραμμα ή έργο άνω των τριών (3) ετών, δικαιούνται προσαύξηση του βαθμού που λαμβάνουν σε διαγωνισμό κατά 10/100 αυτού, για τον καθορισμό της σειράς κατάταξής τους στους πίνακες επιτυχίας.

 

Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Συμβουλίου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19.

 

Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

Κατ' εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 24/Α/1997), με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005), με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με το άρθρο 77 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), με το άρθρο 61 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.

 

5. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παραγράφων 1-4, 8, 9 και 15 του παρόντος άρθρου, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ε' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994).

 

6. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 6 του νόμου 2207/1994. Ειδικώς, για προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο.

 

Με την κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ανακοίνωση μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του εξηκοστού έτους, ανάλογα με το είδος των εργασιών για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και με το εδάφιο στ' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994).

 

7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες που απαιτούνται σε σχέση με αυτές.

 

Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

 

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 01-05-2010.

 

Απαγορεύεται η πρόσληψή προσωπικού του παρόντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικά καθαριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

8. Για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:

 

α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού.

β. Τα απαιτούμενα προσόντα.

γ. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

δ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

 

9. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Εάν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών ή μετά την έγκριση ή τροποποίηση της ανακοίνωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην οποία αυτή εδρεύει. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήμου ή της κοινότητας.

 

Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.

 

Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παραγράφου 8 και τα όρια ηλικίας της παραγράφου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

10. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.

 

10Α. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10Α προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

11. Α. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

 

1. Χρόνος ανεργίας

 

Χρόνος ανεργίας: 200 μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.

 

Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει 4 τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.

 

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

 

α) 50 μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,

β) 50 μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

 

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 

2Α. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας

 

α) 40 μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου υποψηφίου,

β) 40 μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.

 

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 

3. Αριθμός ανήλικων τέκνων

 

30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο.

 

4. Μονογονεϊκές οικογένειες

 

α) 50 μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

β) 50 μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

 

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 

5. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40 και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον αριθμό 20. Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

 

6. Εμπειρία

 

Εμπειρία. 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ' εξής.

 

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

 

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο.

 

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

Β. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας.

 

Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.

 

Γ. Ειδικά για τα Λιγνιτωρυχεία και τους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ και ΥΗΣ) και τους αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ και ΤΣΠ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, προτάσσονται οι υποψήφιοι, με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας, ως εξής:

 

α. Δημότες των τοπικών διαμερισμάτων από τα οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης των Λιγνιτωρυχείων, των ΑΗΣ, των ΥΗΣ, των ΑΣΠ και ΤΣΠ. Μεταξύ αυτών προτάσσονται οι δημότες των τοπικών διαμερισμάτων που βρίσκονται υπό μετεγκατάσταση στην περιοχή των οποίων διανοίγεται κατασκευάζεται νέο Ορυχείο ή Σταθμός Παραγωγής.

 

β. Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις των Λιγνιτωρυχείων και Σταθμών Παραγωγής δήμων.

 

γ. Δημότες των υπόλοιπων δήμων του νομού.

 

δ. Οι δημότες των δήμων όλων των νομών της χώρας.

 

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3146/2003, με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), με την παράγραφο 28 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), με την παράγραφο 6 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

12. Αν για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται ως προσόν είτε τίτλος σπουδών είτε ορισμένη εμπειρία αντικειμενικώς απαιτούμενη, η οικεία αρχή ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καθορίζει στη σχετική ανακοίνωση τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών ή το ποσοστό για το οποίο απαιτείται το προσόν της εμπειρίας.

 

Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 11, παραλειπομένου του κριτηρίου του τίτλου σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

13. Αν προσληφθέντες αποχωρήσουν πριν τη λήξη της συμβάσεώς τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων κάθε ειδικότητας καθορίζεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 2Α του άρθρου 18 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

15. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κάθε ανακοίνωση κατά την παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους, με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος άρθρου και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και καταλογισμός του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχολούμενο προσωπικό ή προσωπικό που απασχολήθηκε. Αρμόδιο για τον καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο έγινε η παράνομη πρόσληψη. Ο καταλογισμός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά την έκθεση του επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, υπευθύνων για τις παράνομες προσλήψεις και εις βάρος αυτών που έλαβαν εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνομένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού από το αρμόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Όταν το καταλογιστέο όργανο είναι νομάρχης ή δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή άλλο αιρετό μέλος του νομαρχιακού ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, συνδέσμου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή επιχείρησης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, τον καταλογισμό ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

16. Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι άκυρες και επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1735/1987 κυρώσεις. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδρομίου προσλαμβάνονται από τα Ταμεία Προστασίας ελαιοπαραγωγής για την καταπολέμηση του δάκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 6 - 15 του παρόντος άρθρου, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια κατά ημερολογιακό έτος, αποκλειόμενης της παράτασης ή ανανέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 

17. Άνεργοι, που έχουν απολυθεί ή απολύονται λόγω κατάργησης υπηρεσιών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, προτάσσονται για διορισμό ή πρόσληψη των υποψηφίων με τους οποίους έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παραγράφους 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 18, στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου 21. Η ιδιότητα του ανέργου πιστοποιείται με βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, που είχαν κατά την απόλυση τους, ως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου από το οποίο απολύθηκαν ή του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονταν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

18. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για τις υπηρεσίες του πληροφοριών καταλόγων συνδρομητών των πόλεων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας μπορεί, για απασχόληση ως τρεις (3) ώρες την ημέρα, που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για κάθε απασχολούμενο τους έξι (6) μήνες κατ' έτος να προσλαμβάνει με το παρόν άρθρο μόνο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Προκειμένου για την Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ και τις θυγατρικές της, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για μια τριετία από την κατάρτισή τους.

 

Η πρόσληψή του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της τριετίας γίνεται από τους ανωτέρω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς. Προσωπικό το οποίο έχει αποδεδειγμένα αξιολογηθεί από προηγούμενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο δεν προσλαμβάνεται εκ νέου και διαγράφεται από τον οικείο πίνακα.

 

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του έτους 1997 των υποψηφίων της Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ και των θυγατρικών της, εκτός της Olympic Catering, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον αυτεπάγγελτο ή τον κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ισχύουν για μια τριετία από την κατάρτισή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο αυτής παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1999 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και τροποποιήθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), με τις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2602/1998 (ΦΕΚ 83/Α/1998)

 

19. Το ευκαιριακά απασχολούμενο με σύμβαση μιας ημέρας προσωπικό του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος προσλαμβάνεται εφεξής από κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων και των παραγράφων 7 - 10 αυτού. Ο κατάλογος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί και η απασχόληση γίνεται με τη σειρά των υποψηφίων στον κατάλογο ανά κατηγορία υποψηφίων, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Αν κατά την ημέρα απασχόλησης δεν προσέλθουν όλοι οι δικαιούμενοι να απασχοληθούν βάσει του καταλόγου, ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, αντίστοιχα, καλεί προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού τους επόμενους χωρίς δέσμευση από τη σειρά που έχουν στον κατάλογο, η οποία πάντως τηρείται εφόσον είναι δυνατόν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του επείγοντος χαρακτήρα της αναπλήρωσης. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, εφόσον αποδεδειγμένα δεν προσέλθουν για απασχόληση επί πέντε συνεχείς φορές, διαγράφονται. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος ή οι εγγεγραμμένοι δεν προσέλθουν για απασχόληση, ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος προσλαμβάνουν ελεύθερα το απαιτούμενο προσωπικό με σύμβαση μιας ημέρας κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για προσωπικό από το ανωτέρω που απασχολείται έως τρεις ημέρες την εβδομάδα.

 

Οι πρώτοι κατάλογοι κατ' εφαρμογή της παρούσας διάταξης για τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος θα ισχύσουν από 01-01-1998.

 

Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται ως ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό κατά προτίμηση έναντι των λοιπών υποψηφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1999 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1999 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

21. α. Η πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για την αναπλήρωση μητέρας υπαλλήλου, στην οποία χορηγούνται άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις των παράγραφος 14 του άρθρου 52, της παραγράφου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), καθώς και αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 56 του ίδιου νόμου, μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται Ανώτατο όριο απασχόλησης κάθε προσλαμβανόμενου ορίζονται οκτώ (8) μήνες, ανά δωδεκάμηνο. Παράταση της σύμβασης πέραν του προηγούμενου ορίου ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδίδεται κατ' έτος ορίζεται κατά φορέα ο ανώτατος αριθμός προσωπικού, που επιτρέπεται να προσλαμβάνει και να απασχολεί σε εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον είναι εξασφαλισμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τριμελούς επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της [Π] Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως ισχύει.

 

Οι κατά το παρόν άρθρο καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πλην του προσωπικού της παραγράφου 3, μπορεί να ισχύουν επί μια διετία ή και τριετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς. Η ιδιότητα του ανέργου και η μη υπέρβαση του ορίου απασχόλησης των οκτώ (8) μηνών ανά δωδεκάμηνο, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την πρόσληψη. Προσωπικό το οποίο έχει αποδεδειγμένα αξιολογηθεί από προηγούμενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο, δεν προσλαμβάνεται εκ νέου και διαγράφεται από τον οικείο πίνακα. Διαγράφεται, επίσης, από τον οικείο πίνακα ο υποψήφιος που δεν αποδέχεται ρητώς ή σιωπηρώς την πρόσληψή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

22. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς αναπλήρωση μητέρας υπαλλήλου στην οποία χορηγείται η κατά το άρθρο 52 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) άδεια μητρότητας ή και η κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί σε αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.