Νόμος 3842/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης Τροποποιήσεις συντελεστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνεται από 20% σε 25%.

 

2.α. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται. Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α' κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5%. Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας της Β' κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 10%.}

 

β. Το πέμπτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καταργείται.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

4. Ο συντελεστής που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνεται από 20% σε 25%.

 

5. Οι συντελεστές που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνονται από 20% σε 25%.

 

6. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (€)

Φορολογικός Συντελεστής (%)

0 - 60.000

0

60.001 - 100.000

10

100.001 - 150.000

20

150.001 και άνω

30

 

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) καταργούνται.

 

9. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

10. Ο συντελεστής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1146/1972 μειώνεται από 30% σε 25%.

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001) καταργούνται.

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων, του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23/Α/1975) της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αυτές ισχύουν, καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.