Νόμος 3844/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν εφαρμόζονται:

 

1. Σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που παρέχονται σε άλλο κράτος - μέλος, όπως:

 

α) ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1997/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15-12-1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΕΕL 15/1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003, ΕΕL 284/2003, σελίδα 1), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τους νόμους [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998) και 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003)

 

β) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στις υπηρεσίες που καλύπτονται από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26-06-2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 176/2003, που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2004/85/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕL 236/2004), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005)

 

γ) στον τομέα του φυσικού αερίου, στις υπηρεσίες που καλύπτονται από την Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26-06-2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕL 176/2003), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005)

 

δ) στις υπηρεσίες διανομής και παροχής ύδατος και στις υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων

 

ε) στις υπηρεσίες επεξεργασίας των αποβλήτων.

 

2. Σε ζητήματα που διέπονται από την Οδηγία 1996/71/ΕΚ της 16-12-1996, όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 219/2000 (ΦΕΚ 190/Α/2000).

 

3. Σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24-10-1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕL 281/1995, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1882/2003), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997).

 

4. Σε ζητήματα που διέπονται από την Οδηγία 1977/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22-03-1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕL 78/1977, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Πράξη Προσχώρησης του 2003), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α/1987)

 

5. Στη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών.

 

6. Σε ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο II της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της 07-09-2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της ελληνικής νομοθεσίας, όταν η υπηρεσία παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες επιφυλάσσουν μια δραστηριότητα σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

 

7. Σε ζητήματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμός 1408/1971 του Συμβουλίου της 14-06-1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειες τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως ισχύει.

 

8. Ως προς τις διοικητικές διατυπώσεις, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την κατοικία τους, σε ζητήματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ της 30-09-2004, όπως μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το προεδρικό διάταγμα 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007) και οι οποίες προβλέπουν τις διοικητικές διατυπώσεις ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους, στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι δικαιούχοι.

 

9. Ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών, που μεταβαίνουν στην ελληνική Επικράτεια για λόγους παροχής υπηρεσιών, στη δυνατότητα των ελληνικών αρχών να απαιτήσουν θεώρηση ή άδεια παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν καλύπτονται από το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 21 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας Schengen, της 14-06-1985, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (EEL 239/2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1160/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕL 191/2005) ή στη δυνατότητα να επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που παρέχουν υπηρεσία στο ελληνικό έδαφος η υποχρέωση να παρουσιάζονται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές κατά την είσοδο τους ή ύστερα από αυτήν.

 

10. Ως προς τις αποστολές αποβλήτων, σε θέματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμός 259/93 του Συμβουλίου, της 01-02-1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους (ΕΕL 30/1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 2557/2001 της Επιτροπής, (ΕΕL 349/2001).

 

11. Στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα, στα δικαιώματα που ρυθμίζονται με την Οδηγία 1987/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16-12-1986, σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών (ΕΕL 24/1987), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 45/1991 (ΦΕΚ 24/Α/1991) και [ΠΔ] 415/1995 (ΦΕΚ 238/Α/1995) και την Οδηγία 1996/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11-03-1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕL 77/1996), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), άρθρο 7, καθώς και στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

12. Στις πράξεις για τις οποίες ο νόμος επιτάσσει την παρέμβαση συμβολαιογράφου.

 

13. Σε ζητήματα που καλύπτονται από την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17-05-2006, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕL 157/2006), όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008).

 

14. Στην ταξινόμηση οχημάτων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε άλλο κράτος - μέλος.

 

15. Σε διατάξεις για τις συμβατικές και τις εξωσυμβατικές ενοχές, που αναφέρονται και στον τύπο των συμβάσεων, οι οποίες διέπονται από τους κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

 

16. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.