Νόμος 3867/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 3220/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο του άρθρου 47 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι Εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό τοπικό πρόγραμμα. Ο χρόνος αυτός ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει. Η συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η συνέχιση της ασφάλισης τους χωρεί μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, δεν μπορεί, όμως, να υπερβεί τα πέντε έτη συνολικά, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι, που κατά την ολοκλήρωση πενταετούς συμμετοχής σε αυτό δεν συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, και το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τα λοιπά σε αυτούς για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη συμπλήρωση τους και πάντως όχι πέραν των έξι ετών συνολικά.}

 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται δυνάμει του άρθρου 47 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων σε αυτά.

 

3. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.