Νόμος 3867/10 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και ειδικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), καταργείται.

 

2. Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30-04-2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.

 

Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα, που δεν αναφέρεται η τιμή τους στον κανονισμό παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους από της δημοσιεύσεως του νόμου 3867/2010 μέχρι τέλος του έτους του 2010, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30-04-2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.

 

Δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιμολόγιο και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 79 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

3. Η κοστολόγηση των χορηγούμενων σύμφωνα με την υπ' αριθμό οίκοθεν [Α] 2/7029/0094/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 213/Β/2005) Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων, και υπό τις χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτών που προβλέπονται σε αυτή, θα γίνει από 01-01-2011 ως εξής:

 

Α. Με τις τιμές που αναφέρονται στο παρατηρητήριο τιμών που δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, από το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών.

 

Β. Όσον αφορά στα ορθοπεδικά μέσα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών θα ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έχει αποδεχθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. Όσον αφορά στα θεραπευτικά, διαγνωστικά, ορθοπεδικά μέσα που δεν εντάσσονται στην παράγραφο Β', προθέσεις, προθέματα, διαιτητικά σκευάσματα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών η κοστολόγηση θα γίνεται ως εξής:

 

α) αξίας μέχρι 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό δαπάνη με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο,

 

β) αξίας από 501,00 € έως 1500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό η δαπάνη με βάση τη χαμηλότερη τιμή τριών προσφορών που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος. Οι προσκομιζόμενες προσφορές θα έχουν ισχύ ενός εξαμήνου από την έκδοση τους.

 

γ) αξίας από 1.501,00 € και άνω συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα κοστολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζονται από τον ασφαλισμένο. Η εν λόγω κοστολόγηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

 

Γ. Όσον αφορά μυοηλεκτρικές προθέσεις, προθέματα, προθέσεις, που η αξία τους υπερβαίνει τις 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών, η κοστολόγηση γίνεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, που λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζει ο ασφαλισμένος από κατασκευαστή - κατάστημα που έχουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η αντικατάσταση των μυοηλεκτρικών προθέσεων που έχουν χορηγηθεί βαρύνει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου μετά την παρέλευση τετραετίας από την προηγούμενη προμήθεια. Αναγνωρίζεται η δαπάνη τμήματος των μυοηλεκτρικών προθέσεων μετά την παρέλευση διετίας από την προμήθεια της πρόθεσης. Η κοστολόγηση τμήματος μυοηλεκτρικής πρόθεσης γίνεται με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο.

 

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των χορηγούμενων θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, προθεμάτων και διαιτητικών σκευασμάτων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Ομοίως δεν εκκαθαρίζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939.

 

Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τη δημοσίευση του νόμου 3867/2010 και δεν έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 25 και 26 του άρθρου 79 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

4. Από την 01-08-2008 η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου πλην αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του Τομέα, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ανωτέρω δαπάνες του προϋπολογισμού του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) προστίθενται οι λέξεις καθώς και το 50% των αποδοχών που λαμβάνουν λόγω της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις προσαυξήσεις κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.

 

β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 70 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, οι επιτροπές του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Αθηνών και Πειραιώς είναι πενταμελείς και σε αυτές μετέχουν, εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόμενα Μέλη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/2007) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια εξαετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παράγραφος 1), 30 (παράγραφοι Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παράγραφοι Α1, Β' και Γ') του νόμου [Ν] 3205/2003.}

 

Οι παραπάνω τμηματικές παροχές μπορεί να καταβάλλονται και με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των εκδιδόμενων ομολόγων, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.