Νόμος 3868/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιχορήγηση των Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

 

{Στη ρύθμιση υπάγονται μέχρι 31-12-2011 και όσοι φορείς έχουν προβεί ή θα προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη τους στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών μετά την πρόσκληση υποβολής κατάθεσης δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση [Α] αριθμός ΓΠ/9287/2001 (ΦΕΚ 1268/Β/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τους φορείς που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση ένταξης μετά την 31-03-2005, η αίτηση θεωρείται εμπρόθεσμη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.