Νόμος 3868/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε κάθε Νοσοκομείο συστήνεται Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

 

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή σε Νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των 400, άλλως στον Αντιπρόεδρο. Ενημερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωμάτων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του παρόντος νόμου. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων υποχρεούνται να παραχωρήσουν χώρο εντός των Νοσοκομείων για τη στέγαση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και τριμελές προσωπικό για τη στελέχωσή τους. Κάθε εξάμηνο συντάσσονται πορίσματα για την κατάσταση των δικαιωμάτων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία από την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών. Τα παραπάνω πορίσματα και εκθέσεις υποβάλλονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκτός της λειτουργίας τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετούν το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συνδέονται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.