Νόμος 3868/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και επταμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Δύο μέλη σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τρία μέλη σε Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιατρικού Τμήματος του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσωπικό του Νοσοκομείου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.

 

Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ', όσον αφορά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ και ε της παρούσας παραγράφου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο και του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Αγία Όλγα συμμετέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως και ορίζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που θα προκύψει από τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.}

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 31-01-2011.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

 

{Στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με δυναμικότητα τετρακοσίων (400) κλινών και άνω συνιστάται άμισθη Επιτροπή Ποιότητας, υπό την Προεδρία του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή, με τη συμμετοχή των Διευθυντών των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται ο συντονισμός των αυτοτελών τμημάτων Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), η καθιέρωση και γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ιατρός μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού πρώτης βαθμίδας, που προΐσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας του οικείου Νοσοκομείου. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας προΐσταται ιατρός Συντονιστής Διευθυντής ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας προΐσταται ιατρός μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού πρώτης βαθμίδας, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού.}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής που προΐσταται τμήματος, εργαστηρίου η μονάδας.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ζ', ως εξής:

 

{ζ. Συντονίζει και ελέγχει την εκπαίδευση των ιατρών για λήψη ειδικότητας και συνυπογράφει με τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον μοναδικό Διευθυντή του Τμήματος, Μονάδας ή Εργαστηρίου στο οποίο οι ιατροί ασκήθηκαν για τη λήψη της ειδίκευσης τους το πιστοποιητικό άσκησης και απόδοσης τους. Τα εδάφια ζ', η' και ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αναριθμούνται αντίστοιχα σε η', ι' και ι)α'.

 

7. Στο ε εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται η λέξη Διευθυντής με τις λέξεις Συντονιστής Διευθυντής.

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης Θ)α 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Συμβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις των Πανεπιστημιακών κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων, συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ιατρός μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του οικείου τμήματος.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θ 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται από έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 3754/2009, ως εξής:

 

{4. Δύο Επιμελητές Α', ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Επιμελητές αυτοί, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους επιλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονομική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Οι ιατροί επιλέγονται με κλήρωση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων προσλήψεων - κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις. Εξέλιξη τους σε ανώτερο βαθμό δεν επηρεάζει την επιλογή τους. Ο τέταρτος και πέμπτος κριτής ασκούν συγχρόνως χρέη εισηγητών και υποχρεούνται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της προκήρυξης. Ενστάσεις επί των εισηγήσεων υποβάλλονται από τους υποψηφίους εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές εισηγούνται επί των ενστάσεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εισήγησης. Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

 

Οι επιλεγέντες κριτές μπορούν να παραιτηθούν μόνο για σπουδαίο λόγο και υποχρεούνται μέχρι την αντικατάσταση τους να ασκούν τα καθήκοντα τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.}

 

10. Στο τέλος της περίπτωσης Θα του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης, ισχύουν οι σχετικές υπ' αριθμούς [Α] 39832/1997 (ΦΕΚ 1088/Β/1997) και [Α] 2103/2003 (ΦΕΚ 33/Β/2003) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντίστοιχα.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θ)β 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δύο Διευθυντές ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θ)δ 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δύο Συντονιστές Διευθυντές ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.}

 

13. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Έναν ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Διευθυντή ιατρούς και όλους τους Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο Πρόεδρος είναι μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού πρώτης βαθμίδας.}

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή που εκλέγεται από όλους τους Διευθυντές του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

15. Οι περιπτώσεις γ', δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αναριθμούνται αντίστοιχα σε δ', ε', στ', ζ' και η'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

16. Η παράγραφος 24 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστώνται τα παρακάτω εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας:

 

Α. Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοικτές προκηρύξεις

 

Το Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη επιμελητές Α' Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των επιμελητών Α' του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

 

Β. Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη Διευθυντές Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Διευθυντών Ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

 

Γ. Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

 

Το Συμβούλιο είναι η Γενική Συνέλευση του και απαρτίζεται από τους ειδικευμένους μόνιμους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ιατρών, θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του Τομέα, ένας (1) εισηγητής με τον αναπληρωματικό του. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του τμήματος. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψήφιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψήφιους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας ένστασης, απαντώνται οι ενστάσεις και σε δεκαπέντε ημέρες ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας συγκαλεί την αντίστοιχη Συνέλευση. Η Συνέλευση, αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αιτιολογημένα. Οι εισηγητές λαμβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερόμενων ιατρών μέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Δ. Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δυο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Συντονιστών Διευθυντών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.}

 

17. Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και μετατρέπεται από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και επόμενα του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, εκδίδεται ο οργανισμός του, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες μεταβολές, λόγω της υπαγωγής στο νέο νομοθετικό καθεστώς, καθώς και όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

18. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών γίνεται από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια στην έδρα της κάθε Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας, ξεχωριστά για τους υπαλλήλους των Νοσοκομείων και για τους υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων, πλην ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωμένες Μονάδες τους.

 

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) τοποθέτηση όσων επιλεγούν προϊστάμενοι Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν υπάλληλος άλλου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιλεγεί ως προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδικαίως στο Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το οποίο έχει επιλεγεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 53 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

19. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες, ήτοι μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιτρέπεται να μεταφέρεται ή μετατάσσεται σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομικών Προσωπικών Δημοσίου Δικαίου ή στις Περιφέρειες, και αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών και των αιτημάτων του προσωπικού, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

 

Οι υπηρετούντες στις Υγειονομικές Περιφέρειες δικηγόροι, οι οποίοι είχαν διοριστεί στα καταργηθέντα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας), θεωρούνται ότι νόμιμα υπηρετούν σε αυτές. Οι αποδοχές και κάθε χρηματικό ποσό που τους καταβλήθηκε από τις 03-05-2005 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν αναζητούνται.

 

20. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) οι λέξεις ενός έτους αντικαθίστανται με τις λέξεις δύο έτη. Στο τέλος της παραγράφου 10 προστίθεται εδάφιο:

 

{Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι στη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια παραμένουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, στις θέσεις στις οποίες έχουν αποσπασθεί ανεξάρτητα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο έχει διενεργηθεί η απόσπαση τους.}

 

21. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007) μετά τις λέξεις τριών (3) μηνών προστίθεται η φράση που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος. Στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ομοίως οι Διοικητές των Υγειονομικής Περιφέρειας μπορούν με κοινές αποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος.}

 

22. Το στοιχείο β της υποπαραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του τρίτου άρθρου του νόμου 3527/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α' Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β' Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τη Γ' Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, έχει έδρα τον Πειραιά και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Γ' Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Α' Νοτίου Αιγαίου και Β' Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας.}

 

23. Η παράγραφος 20 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Για τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.