Νόμος 3883/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου - Πίνακες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου:

 

α. Προσδιορίζει τις θέσεις και τις ειδικότητες στις οποίες δύνανται να μεταταγούν οι ενδιαφερόμενοι αναλόγως του αντικειμένου του πτυχίου τους.

 

β. Καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε ειδικότητα, στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι των οποίων το υποβληθέν πτυχίο προσιδιάζει στις αντίστοιχες ειδικότητες κατ' απόλυτη σειρά αρχαιότητας.

 

γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες της ειδικότητας, προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, και τερματίζει την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.

 

δ. Καταρτίζει πίνακα:

 

(1) Μετατασσόμενων, όπου περιλαμβάνονται όσοι επελέγησαν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.

 

(2) Μη μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι το αντικείμενο του πτυχίου των οποίων δεν προσιδιάζει σε ειδικότητα Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 ή δεν κρίθηκαν λόγω κάλυψης των διαθέσιμων κενών θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.