Νόμος 4609/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3883/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην περίπτωση β' του άρθρου 2, προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:

 

{(8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας της περίπτωσης ι)α' του άρθρου 1.}

 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1)α του άρθρου 5 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν 1 τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι 67% τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι 50% τουλάχιστον.}

 

4. Η περίπτωση γ' του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες της ειδικότητας, προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, και τερματίζει την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.}

 

5. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Μετά το άρθρο 13Α προστίθεται άρθρο 13Β, ως εξής:

 

{Άρθρο 13Β: Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας

 

1. Μόνιμοι αξιωματικοί του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας - Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, μπορούν να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας - Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με αίτησή τους. Για τη μετάταξη εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν καταχωριστεί στα ατομικά έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή εμπειρία και την υπηρεσία σε κέντρα μηχανογράφησης της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

2. Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1 μετατάσσονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

3. Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.

 

4. Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος από αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις μισθολογικές τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας - Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας - Πληροφορικής και φέρουν τυχόν παράσημα και διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Για τον Στρατό Ξηράς οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και Εθελοντών Μακράς Θητείας.}

 

8. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(1) Ο Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Μάχιμων Ειδικοτήτων, Φάρων και Εθελοντών Μακράς Θητείας.}

 

9. Η υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(5) Ανώτατος αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών μακράς θητείας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.}

 

10. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.}

 

11. Στην περίπτωση α' του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (6) ως εξής:

 

{(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.}

 

12. Στην περίπτωση β' του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:

 

{(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.}

 

13. Στην περίπτωση γ' του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:

 

{(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.}

 

14. Οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης ε' του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς:

 

α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).

β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ).

γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτους Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).

δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωμάτων.

 

3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του λίαν καλώς:

 

α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.

β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού.

γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.}

 

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία.}

 

16. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι, κατά την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται, εφόσον:

 

α. Έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους.

 

β. Δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών, έχουν όμως συμπληρώσει 31 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προσμετράται ως τέτοια σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 27, καθώς και τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) μετά από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση ή από Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).}

 

17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Σε περίπτωση συνδρομής 2 ή περισσότερων περιπτώσεων της παραγράφου 9, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στον βαθμό, εκτός από την περίπτωση του ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.}

 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.}

 

19. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Όσοι κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 25.}

 

20. Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 13Β ως εξής:

 

{13Β. Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (8) της υποπαραγράφου β' του άρθρου 2 είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους.}

 

21. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινών Σωμάτων τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ' εξαίρεση, για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης β' του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μακράς θητείας Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.}

 

22. Στο άρθρο 54 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπηρετούν ανώτεροι αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με έργο τη νομική συνδρομή και υποστήριξη του Γραφείου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3086/2002. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, η διάρκεια της υπηρεσίας τους στις εν λόγω θέσεις, καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τις συγκεκριμένες θέσεις.}

 

23. Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση 5 ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και 30 ετών από την κατάταξή τους.}

 

24. Το άρθρο 83 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 83: Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης

 

1. Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20-07-1974 έως την 20-08-1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή έχουσες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και χήρες τους εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες, παρέχεται πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

2. Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων της παραγράφου 1. Αν δεν είναι ασφαλισμένοι, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

3. Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση του ενδιαφερομένου προς το στρατιωτικό νοσοκομείο του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, με την οποία δηλώνει και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του,

 

β) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της παραγράφου 1,

 

γ) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν είναι ασφαλισμένος ή όχι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

 

5. Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται σε νοσοκομείο του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο ή αν το υφιστάμενο αδυνατεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η περίθαλψη παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

 

6. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για περίθαλψη εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας νοσηλευτικής μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

7. Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.