Νόμος 3891/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ειδικά και μόνο στα άρθρα 15 - 21 οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έννοια:

 

Εταιρία: κάθε εταιρία που αναφέρεται στο άρθρο 2.

 

Τακτικό Προσωπικό: Όλοι οι εργαζόμενοι Εταιρίας, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

Εργαζόμενος: Μέλος τού Τακτικού Προσωπικού οποιασδήποτε Εταιρίας.

 

Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό: Ο αριθμός των Εργαζομένων της κάθε Εταιρίας που, κατά το Διοικητικό της Συμβούλιο, υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των κατά τον παρόντα νόμο σκοπών και αντικειμένων της, την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της και τη διαχείριση του, κατά το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, Ενεργού Δικτύου.

 

Την 01-09-2010 και αποκλειστικά για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς, ο αριθμός αυτός είναι (μειούμενος ανάλογα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά την 01-09-2010):

 

Για την Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία: 751 Εργαζόμενοι συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:

 

Τομέας σιδηροδρομικής έλξης: 120.
Τομέας σιδηροδρομικής κίνησης: 380.
Τομέας οδικών μέσων και λεωφορείων: 30.
Τομέας ανάπτυξης, οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης και υποστήριξης: 140.
Τομέας ζύγισης και φόρτωσης: 81.

 

Για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (ή ενιαίως πριν από αυτή): 1.600 Εργαζόμενοι συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:

 

Τομέας σχεδίασης και διαχείρισης δικτύου και εγκαταστάσεων: 520.
Τομέας συντήρησης τροχαίου υλικού: 380.
Τομέας διαχείρισης κυκλοφορίας: 330.
Τομέας ανάπτυξης, οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης και υποστήριξης: 370.

 

Τακτικές μηνιαίες αποδοχές: Οι καθοριζόμενες στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997), ρητώς εξαιρουμένων των κάθε είδους δευτερευουσών απολαβών και παροχών σε είδος.

 

Φορέας Υποδοχής: Κάθε δημόσια υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού (δήμοι, περιφέρειες) και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα.

 

Μεταφορά: Η μετάταξη Εργαζομένου από Εταιρία σε Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού άρθρου 16 ή / και 18.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.