Νόμος 3891/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μετασχηματισμός εταιριών και Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

 

α) η εταιρία με την επωνυμία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής: ΟΣΕ),

 

β) οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος οι οποίες ιδρύθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση στ' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970:

 

(i) η εταιρία με την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων (εφεξής: ΓΑΙΑΟΣΕ),

 

(ii) η εταιρία με την επωνυμία ΕΡΓΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής: ΕΡΓΟΣΕ),

 

(iii) η εταιρία με την επωνυμία Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (εφεξής: ΕΔΙΣΥ) και

 

γ) η εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία (εφεξής: ΤΡΑΙΝΟΣΕ), η οποία ιδρύθηκε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση στ' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 και ήδη ανήκει στο Δημόσιο.

 

2. Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κινούνται αμελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιριών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζονται να ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία. Οπουδήποτε στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή και στον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών, θα νοείται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος μετά τη συγχώνευση με τον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών στο Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.