Νόμος 4111/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 88/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών στο Δημόσιο.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.}

 

άρθρου 26 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Μέχρι τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει τη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δέκα πέντε μέτρων από τις σιδηροδρομικές γραμμές.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται δια του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

 

β) Στην έννοια της ανωτέρω αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής οι οποίες κατά την κείμενη νομοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδομής και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του. Η αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων κατασκευών, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.}

 

5. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους, σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ετών.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, μπορεί να παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδομής μετά από αίτημά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

 

β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.