Νόμος 3891/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Αρμοδιότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005).

 

2. Ως διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ασκεί τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής.

 

3. Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος περιλαμβάνονται επίσης:

 

α) οι υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού,

 

β) η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως, ενδεικτικώς, για τους σκοπούς της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕL 315/51/2007), καθώς και

 

γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.

 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να τους εκχωρεί αρμοδιότητες ή και δραστηριότητες του.}

 

2. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Διαχειριστής Υποδομής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως έξης:

 

{1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 

5. Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος καλύπτει τους ακόλουθους, κατ' ελάχιστον, τομείς λειτουργίας:

 

α) Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη

 

Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάπτυξης δικτύου, παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού, ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών, διαχείρισης προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εσωτερικού ελέγχου.

 

β) Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων.

 

Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), καθώς και προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου της συντήρησης του δικτύου και των εγκαταστάσεων είτε με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση σε τρίτους.

 

γ) Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση Κυκλοφορίας

 

Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανομής χωρητικότητας και διαχείρισης πρόσβασης, δήλωσης δικτύου, καθορισμού και είσπραξης τελών χρήσης υποδομής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και διαχείρισης της πραγματοποιούμενης κυκλοφορίας, καθώς και επιθεώρησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.

 

δ) Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

 

Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας του τροχαίου υλικού κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών συντήρησης του, προγραμματισμού, υλοποίησης και επιθεώρησης της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου υλικού, καθώς και ελέγχου της συντήρησης τροχαίου υλικού βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μετά την απορρόφηση του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου προσδιορίζεται ως αναγκαίο το ακόλουθο προσωπικό ανά Τομέα Λειτουργίας:

 

Τομέας Λειτουργίας

Αριθμός Προσωπικού

1. Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη

220

2. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων

800

3. Διαχείριση Κυκλοφορίας

860

4. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

920

Σύνολο

2.800

 

Ο κατά τα άνω αριθμός προσωπικού δύναται να αναθεωρείται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.