Νόμος 3897/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος θορύβου για τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα. Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Κάρτα Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ), με την οποία πιστοποιείται ότι κατόπιν ελέγχου πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της.

 

Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος θορύβου, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) θα επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Θορύβου με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.

 

2. Η Κάρτα Ελέγχου Θορύβου χορηγείται έναντι αμοιβής σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, από τα λειτουργούντα Δημόσια ή Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ή από ειδικά εξουσιοδοτημένα από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που υπάγονται στο νόμο 1575/1985.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου θορύβου, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού, η διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και εποπτείας των φορέων έκδοσης της, οι προϋποθέσεις έναρξης του θεσμού σε ένα νομό και κάθε άλλο, σχετικό με τα ανωτέρω, θέμα.

 

4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη καθορίζεται η έναρξη του θεσμού και το πρόγραμμα πρόσκλησης σε κάθε Περιφέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ειδικό τέλος το οποίο επιβάλλεται για τον έλεγχο των μοτοσικλετών, των μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τον ειδικό έλεγχο θορύβου. Το τέλος αυτό διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού ελέγχου, την προμήθεια των καρτών και τις δαπάνες του απασχολούμενου προσωπικού για το έργο αυτό.

 

6. Τα έντυπα των Καρτών Ελέγχου Θορύβου χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία καταβάλλουν ειδικό τέλος για την αγορά τους, το ύψος του οποίου ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού που καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου θορύβου στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησης του, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει εν γένει τον τεχνικό έλεγχο εκπεμπόμενου θορύβου των μοτοποδήλατων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων στη Χώρα, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Θορύβου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3:

 

α)α. Πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

β)β. Αφαίρεση της άδειας έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Θορύβου από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά.

 

γ)γ. Σε άρνηση του υπευθύνου του φορέα να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Θορύβου για τριάντα (30) ημέρες.

 

β. Στους οδηγούς των μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων:

 

α)α.

Πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ όταν διαπιστώνεται ότι το μοτοποδήλατο ή η μοτοσικλέτα ή το τρίτροχο όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Θορύβου, ενώ υπάρχει η σχετική υποχρέωση.

 

β)β. Αφαίρεση της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν πλαστή ή μη νομίμως εκδοθείσα Κάρτα Ελέγχου Θορύβου και πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

γ)γ. Ακύρωση της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου εφόσον κατέχουν ή χρησιμοποιούν Κάρτα Ελέγχου Θορύβου με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν το μετρητικό εξοπλισμό, λανθασμένη μέτρηση λόγω κακής βαθμονόμησης των οργάνων ή κακής διαδικασίας μέτρησης, ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.